Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП 1292 КО ОЧИПАЛА ,Општина Делчево со намена: Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Градби за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија-фотоволтаични електрани со инсталирана моќност до 0,5MW) т.бр 03-154/2021 изработена од ДПТУ ИДЕА – консалтинг дооел – Струмица – од октомври 2021 г изработена од Друштво за производство, трговија, услуги и инженеринг ИДЕА-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Струмица Лиценца бр.0081 издадена на 24.07.2014 г

Решение од градоначалник за одобрување на ПП фотоволтаи, с.Очипала,

Проектна програма за УПвон опфат на УП за КП 1292, КО Oчипала, општина Делчево S

Shares