РЕШЕНИЕ за свикување на Дванаесеттата редовна седница на Советот на Општина Делчево

Врз основа на член 48 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 25 став 2 точка 1 од Статутот на Општина Делчево (“Сл. гласник на Општина Делчево“ бр. 15/2013,2/2019 и 1/2021), Претседателот на Советот на Општина Делчево на ден 22.07.2022 година, донесe

SOLUTION за свикување на  Дванаесеттата редовна session of The Council of the Municipality of Delchevo

I

Ја свикувам  12. редовна седница на Советот на Општина Делчево.

The session will be held on25.07.2022 (понеделник) со почеток во 18.00 часот, во Мултифункционалниот центар во Делчево. Центарот е сместен на вториот кат од Спомен-домот АСНОМ Делчево.

I propose the following for the session

Daily order

 Предлог-Решение за избор на командир на Полициската станица од општа надлежност Делчево.

II

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на Општина Делчево“.

 

Број 09-1562/1                                                                                                                                                                    COUNCIL OF THE MUNICIPALITY OF DELCEVO
22.07.2022                                                                                                                                                                                            President,
Delchevo                                                                                                                                                                                             Гоце Попов,с.р.

Shares