РЕШЕНИЕ Со кое се ОДОБРУВА Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП 925 КО ОЧИПАЛА, Општина Делчево т.бр 03-253/2022 од јули 2022 г постапка во систем – 45206

Врз основа на  член 62 и 63 од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 225/20 ),  Барање за одобрување поднесено преку системот е – урбанизам  на 17.08.2022 г. член 87 и 88 од Законот за општа управна постапка ( Сл. РМ 124/2015 ) член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002)  и  Прирачникот за начинот на водење на постапката за изготвување и одобрување на урбанистички проект со план за парцелација ( бр.24-6836/1 од 15.10.2021 г) на ден 26.10.2022 г Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

REPUBLIC OF NORTHERN MACEDONIA
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО –
УП 1 – 08 – 21 од 26.10.2022 година

 

SOLUTION

Со кое се ОДОБРУВА Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП 925 КО ОЧИПАЛА, Општина Делчево т.бр 03-253/2022 од јули 2022 г постапка во систем – 45206

 

Explanation

            Општина Делчево започна постапка за одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП 925 КО ОЧИПАЛА, Општина Делчево (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со инсталирана моќност до 2 MW ) т.бр 03-253/2022 од јули 2022 г изработена од ДПТУ ИДЕА – консалтинг дооел – Струмица – изработена од ДПТУИ ИДЕА – консалтинг дооел – Струмица бр.0081  издадена на 24.07.2014 г постапка во систем -45206

Со барањето е приложена следната документација и докази:

 • Барање за одобрување од 17.08.2022 г поднесено преку системот е – урбанизам 17.08.2022 г.
 • Полномошно бр. узп 923/2022 од 21.02.2022 г
 • Имотен лист бр.28
 • Проектна програма тех.бр. 03-137/2022 од април 2022 г
 • ПИМ
  • АЕК бр.1404-1480/2 од 16.05.2022 г
  • Податоци и информации 10-4678/2 од 13.05.2022
  • Агенција за цивилно воздухопловство бр. 12-8/427 од 06.05.2022
  • НЕР бр. 15-1709/2 од 11.05.2022
  • ЕВН бр.10-26/4-104 од 10.05.2022
  • Телеком бр.42913 од 10.05.2022
  • МЕПСО бр.11-2858/1 од 18.05.2022
  • ДЗС 09-35/2 од 10.05.2022
  • ЈП Железници 2001-2209/2 од 19.05.2022
 • Услови за планирање Y22222 од јуни 2022 г
 • Решение за услови бр. УП1 -15 1106/2022 г од 15.06.2022 г
 • Геодетски елаборат бр.106/3-22 од 28.03.2022 г
 • Известување за заверка на елаборат 1110-24/2022 од 04.08.2022 г
 • Електронски запис од 16.08.2022 г
 • Мислење Телеком бр. 45206 од 23.08.2022
 • Мислење ЕВН бр.10-55/5-241 од 29.08.2022
 • Мислење ДЗС бр.09-68/2 од 22.08.2022 г
 • Мислење ГА-МА бр.0308-1646/2 од 24.08.2022 г
 • Мислење НЕР 15-2502/2 од 29.08.2022 г
 • Мислење МЗЖ УП1 15-588/2022 од 01.04.2022г
 • Мислење АЕК бр 1404-2408/2 од 24.08.2022 г
 • Мислење АКН тех.бр. 0939-12178/1 од 19.08.2022 г
 • Мислење А1 бр.11-5812/1 од 19.08.2022 г
 • Мислење УЗКН бр.08-2240/2 од 31.08.2022 г
 • Мислење МЕПСО 10-4483/1 од 25.08.2022
 • Соопштение за јавен увид УП1 08- 21 од 15.09.2022 г
 • Прифакање неспроведување оценка бр УП1 15 – 588/2022 од 01.04.2022г
 • Ревизија т.бр. 162/22 од 09.2022
 • Урбанистички проект вон опфат вон опфат на урбанистички план со намена: Е13 површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП 925 КО ОЧИПАЛА, Општина Делчево (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со инсталирана моќност до 2 MW ) т.бр 03-253/2022 од јули 2022 г изработена од ДПТУИ ИДЕА – консалтинг дооел – Струмица бр.0081 издадена на 24.07.2014 г
 • Записник од јавен увид уп1 08-21 од 10.2022 г
 • Мислење од комисија по јавен увид уп1 08-21 од 17.10.2022 г
 • Годишна програма за изработка на урбанстички планови за 2022г бр.09-2544/1 од 28.12.2021г

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и позитивно мислење – предлог од Комисијата за урбанизам УП1 бр 08-21 од 17.10.2022 г констатира  дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ) и донесе решение како во диспозитивот.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП 925 КО ОЧИПАЛА, Општина Делчево (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со инсталирана моќност до 2 MW )

РЕШЕНИЕ Со кое се ОДОБРУВА Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП 925 КО ОЧИПАЛА, Општина Делчево т.бр 03-253/2022 од јули 2022 г постапка во систем – 45206

изработил:
Андријана Соколовска

контролирал
диа Горан Петровски

одобрил
Zvonko Atanasov

MUNICIPALITY OF DELCEVO
Mayor
Goran Trajkovski

Shares