КОНКУРС за доделување на 10 стипендии на студенти кои студираат на државните универзитети во Република Северна Македонија – 2024

КОНКУРС за доделување на 10 стипендии на студенти кои студираат на државните универзитети во

Република Северна Македонија – 2024

 

 1. Општина Делчево ќе додели 6 (шест) стипендии на редовни студенти од сите студиски години освен I (прва) кои студираат на државните универзитети во Република Северна Македонија, кои ги исполнуваат следните услови:

1.1. Редовни студенти од сите студиски години освен I (прва), со континуиран успех над 8,00 кои не повторувале во текот на студирањето

1.2. Students whose parents are unemployed, low-income or social assistance recipients

1.3. Students to be residents of the Municipality of Delchevo

1.4. Студентите да не се корисници на друга стипендија или кредит од друга институција.

The Commission for awarding student scholarships determined the following criteria with points, for awarding 6 (six) scholarships from item 1 of the competition:

1.1.1. Achieved success during the study from the first to the current enrolled study year:

 

 • Со просек 10.00 – 40 бодoви
 • Со просек од 9.00 до 9,99 – 30 бодови
 • Со просек од 8.01 до 8,99 – 20 бодови

1.2.1. The family and material condition of the student:

The following sub-criteria have been established for this criterion:

 • Семејство без никакви примања – 60 бодови;
 • Семејство со вкупни месечни примања до 15.000,00 денари – 55 бодови;
 • Семејство со вкупни месечни примања од 15.001,00 до 25.000,00 денари – 50 бодови;
 • Семејство со вкупни месечни примања од 25.001,00 до 35.000,00 денари – 45 бодови;
 • Семејство со вкупни месечни примања од 35.001,00 до 45.000,00 денари – 40 бодови;

 

If 2 (two) or more candidates have the same number of points, the selection will be made by applying an additional criterion, ie evaluation of the university where the student is studying according to the Shanghai ranking of universities. Preference will be given to the university that is ranked higher on the Shanghai list. In case 2 (two) or more candidates have the same number of points and study at the same university, the candidate who achieved a higher average during the study will be selected.

 1. Општина Делчево ќе додели 4 (four) стипендии на редовни студенти од сите студиски години освен I (прва) кои студираат на државните универзитети во Република Северна Македонија и кои постигнале особено висок успех во студирањето, кои ги исполнуваат следните услови:

2.1.Regular students of technical sciences and medical sciences from all study years except I (first), with continuous success of at least 8.00 and who did not repeat during the study

2.2 Редовни студенти од опшествените науки и факултетите од уметностите од сите студиски години освен I (прва), со континуиран успех од најмалку 9,00 и кои не повторувале во текот на студирањето

2.3. Students to be residents of the Municipality of Delchevo

2.4. Студентите да не се корисници на друга стипендија или кредит од друга институција.

The Commission for awarding student scholarships determined the following criteria with points, for awarding 4 (four) scholarships from item 2 of the competition:

2.1.1. Achieved success during the study from the first to the currently enrolled academic year:

For students of social sciences and arts faculties:

 • Со просек 10.00 – 100 бодови
 • Со просек од 9.81 до 9,99 – 90 бодови
 • Со просек од 9.61 до 9,80 – 80 бодови
 • Со просек од 9.41 до 9,60 – 70 бодови
 • Со просек од 9.21 до 9,40 – 60 бодови
 • Со просек од 9.00 до 9,20 – 50 бодови

For students of technical sciences and medical sciences:

 • Со просек 9,51 до 10,00 – 100 бодови
 • Со просек 9,21 до 9,50 – 90 бодови
 • Со просек 8,91 до 9,20 – 80 бодови
 • Со просек 8,61 до 8,90 – 70 бодови
 • Со просек 8,31 до 8,60 – 60 бодови
 • Со просек 8,01 до 8,30 – 50 бодови

 

If 2 (two) or more candidates have the same number of points, the selection will be made by applying an additional criterion, ie evaluation of the university where the student is studying according to the Shanghai ranking of universities. Preference will be given to the university that is ranked higher on the Shanghai list. In case 2 (two) or more candidates have the same number of points and study at the same university, the candidate who achieved a higher average during the study will be selected.

 

NECESSARY DOCUMENTS for awarding student scholarships from item 1 of the competition

1. Request for awarding student scholarships (Archive of the Municipality of Delchevo and website: www.delcevo.gov.mk)

2.Потврда за редовен студент за студиска 2023/2024 година;

3. Потврда со број на положени испити со оценки;

4. Потврда за остварена плата за вработените членови на семејството за последниот месец од 2023 година за кој е земено плата;

5. Потврда за редовен ученик/студент за членовите на семејството кои се ученици или студенти;

6. Потврда за невработените членови на семејството од Агенцијата за вработување;

7. Потврда од Центарот за социјални работи доколку некој член е корисник на социјална или постојана парична помош;

8. Изјава потпишана од кандидат за обработка на личните податоци на кандидадот и членовите на неговото потесно семејство (Архива на Општина Делчево и интернет страница: www.delcevo.gov.mk)

9. Statement from a candidate for data reliability (Archive of the Municipality of Delchevo and website: www.delcevo.gov.mk)
10. Изјава од кандидатот дека не е корисник на друга стипендија (Архива на Општина Делчево и интернет страница:www.delcevo.gov.mk)

 

NECESSARY DOCUMENTS for awarding student scholarships from item 2 of the competition

1.Request for awarding student scholarships to students who have achieved particularly high success in their studies (Archive of the Municipality of Delchevo and website: www.delcevo.gov.mk)

2. Потврда за редовен студент за студиска 2023/2024година;

3. Потврда со број на положени испити со оценки;

4. Statement signed by the candidate for processing the personal data of the candidate and his / her immediate family members (Archive of the Municipality of Delchevo and website: delcevo.gov.mk)

5. Statement from a candidate for data reliability (Archive of the Municipality of Delchevo and website: www.delcevo.gov.mk)

6. Изјава од кандидатот дека не е корисник на друга стипендија (Архива на Општина Делчево и интернет страница:www.delcevo.gov.mk)

Scholarship award procedure

 1. Сите потребни документи се поднесуваат до Архива на Општина Делчево, секој работен ден од 07.30 до 15.30 часот или по пошта на адреса: Општина Делчево, ул. „Светозар Марковиќ“ бр.1, со назнака „За стипендии на студенти кои студираат на државни универзитети во РСМ„ за студенти кои конкурираат за точка 1 од Конкурсот и со назнака „За стипендии на студенти кои постигнале особено висок успех во студирањето„ за студенти кои конкурираат за точка 2 од Конкурсот;
 2. The submitted documents after the Competition are reviewed by a Commission formed by the Mayor of the Municipality of Delchevo, from the staff of the Municipality of Delchevo and the Council of the Municipality of Delchevo;
 3. Incomplete documents or documents submitted after the competition deadline will not be considered;
 4. Висината на стипендијата од точка 1 на Конкурсот ќе изнесува 2.000 денари месечно а висината на стипендијата од точка 2 на Конкурсот ќе изнесува 3.500 денари месечно, а ќе се доделува 9 месеци во текот на 2024година.
 5. Scholarships are non-refundable;
 6. Конкурсот трае 15 денови од денот на објавувањето, а рокот за пријавување е од 12.01.2024година до 26.01.2024година;
 7. The competition will be announced on the bulletin board in the Municipality of Delchevo, the regional media and the website of the Municipality of Delchevo www.delcevo.gov.mk

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Комисија за студентски стипендии
President
Ванчо Новоселски

 

 

 

 

Shares