РЕШЕНИЕ со кое се ОДОБРУВА Проектна програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште (E 1.13) со моќност до 1,5 MW на КП 3961, КП 3962 и КП 3963 КО Ветрен

Врз основа на  глава 5 точка 2 и 3  од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 225/20 ),  Барање за одобрување од јуни  2023 г поднесено преку системот е – урбанизам  на 01,06,2023 г. и член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002)  на ден 21,02,2024 г Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

REPUBLIC OF NORTHERN MACEDONIA
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО – УП 1 –  08- 28   од    21,02,2024 година

SOLUTION

со  кое се ОДОБРУВА  Проектна програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште (E 1.13) со моќност до 1,5 MW на КП 3961, КП 3962 и КП 3963 КО Ветрен, Општина Делчево т.бр 026/03/23 изработена од Друштво за планирање, проектирање и инженеринг ТАЈФА-ПЛАН ДОО Скопје од јули 2023 г. Лиценца бр.0018  издадена на 14.01.2019 г.

Explanation

            Општина Делчево започна постапка за одобрување на Проектна програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште (E 1.13) со моќност до 1,5 MW на КП 3961, КП 3962 и КП 3963 КО Ветрен, Општина Делчево т.бр 026/03/23 изработена од Друштво за планирање, проектирање и инженеринг ТАЈФА-ПЛАН ДОО Скопје од јули 2023 г. Лиценца бр.0018  издадена на 14.01.2019 г.

Постапка во  систем 52787

Со барањето е приложена следната документација и докази:

  • Проектна програма тех.бр. 026/03/23 од јули 2023 г
  • Барање за одобрување од јуни 2023 г поднесено преку системот е – урбанизам бр. 0307-127 од 01.06.2023 г
  • Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за ажурирана геодетска подлога бр. 034/3-22 од 09.02.2022
  • Електронска заверка на геодетски елаборат бр. 1110-2/2022 од 15.02.2022
  • Полномошно бр УЗП 1517/2023 од 09.03.2023
  • Услови за планирање на просторот т.бр. Y17423 април 2023 г
  • Решение за услови за планирање УП1 – 15 974/2023 од 25.05.2023 г
  • Имотен лист бр. 1105-109/2023 од 10.01.2023
  • Барање потврда – информации бр. 12 – 673/2 од 09.03.2023
  • Предлог за одобрување УП1 08-28 од 05,09,2023 г

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и предлогот  од Комисијата за урбанизам УП1 08-28 од 05,09,2023  г констатира  дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 )  и донесе решение како во диспозитивот.

 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

52787 Решение од градоначалник за одобрување УП-28

ПП за КП 3961 и др. КО Ветрен корегирана по комисија-п ГРАД

 

изработил:
Андријана Соколовска

контролирал:
диа Горан Петровски

одобрил :
Zvonko Atanasov

                                                                                     MUNICIPALITY OF DELCEVO
Mayor
Goran Trajkovski

Shares