РЕШЕНИЕ со кое се ОДОБРУВА Проектна програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Е-1.13) – Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 2 MW на дел од КП 1736 и дел од КП 1739 – КО Делчево

Врз основа на  глава 5 точка 2 и 3  од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 225/20 ),  Барање за одобрување од јуни 2023 г поднесено преку системот е – урбанизам  на 19,06,2023 г. и член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002)  на ден 21,02,2024 г Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

REPUBLIC OF NORTHERN MACEDONIA
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО –     УП 1 –  08- 31   од    21,02,2024 година

SOLUTION

со  кое се ОДОБРУВА  Проектна програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Е-1.13) – Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 2 MW на дел од КП 1736 и дел од КП 1739 – КО Делчево, Општина Делчево т.бр 014/02/23 изработена од Друштво за планирање, проектирање и инженеринг ТАЈФА-ПЛАН ДОО Скопје  од август 2023 г. Лиценца бр.0018  издадена на 14.01.2019 г

Explanation

            Општина Делчево започна постапка за одобрување на Проектна програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Е-1.13) – Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 2 MW на дел од КП 1736 и дел од КП 1739 – КО Делчево, Општина Делчево т.бр 014/02/23 изработена од Друштво за планирање, проектирање и инженеринг ТАЈФА-ПЛАН ДОО Скопје  од август 2023 г. Лиценца бр.0018  издадена на 14.01.2019 г

Постапка во  систем 53197

Со барањето е приложена следната документација и докази:

  • Проектна програма тех.бр. 014/02/23 од август 2023 г
  • Барање за одобрување од јуни 2023 г поднесено преку системот е – урбанизам бр, 0307- 144 од  06.2023  г
  • Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за ажурирана геодетска подлога бр. 057/3-23 од 16,02,2023 г .
  • Електронска заверка на геодетски елаборат бр. 1110-12/2023 г. Од 02.2023 г
  • Потврда бр12-356/2 од 15,02,2023 г
  • Полномошно бр УЗП 11034/2023 од 08,08,2023 г
  • Услови за планирање на просторот т.бр. Y14723 мај 2023 г
  • Решение за услови за планирање УП1 – 15 -1105/2023 од 31,05,2023 г
  • Имотен лист бр. 14469
  • Предлог за одобрување УП1 08-31 од 19,10,2023 г

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и предлогот  од Комисијата за урбанизам УП1 бр 08-31 од 19,10,2023 г констатира  дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 )  и донесе решение како во диспозитивот.

 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

53197 Решение од градоначалник за одобрување УП-31

53197 Проектна програма корорегирана по комисија-

 

изработил:
контролирал:
диа Горан Петровски

одобрил:
Zvonko Atanasov

MUNICIPALITY OF DELCEVO
Mayor
Goran Trajkovski

Shares