РЕШЕНИЕ со кое се ОДОБРУВА Проектна програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Е-1.13) – Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 4,8 MW на КП 4162, КП 4163, КП 4164, КП 4165, КП 4166, КП 4167, КП 4168, КП 4169, КП 4170, КП 4171, КП 4172 и КП 4173 – КО Ветрен

REPUBLIC OF NORTHERN MACEDONIA
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО –     УП 1 –  08- 38  од    21,03,2024  година

Врз основа на  глава 5 точка 2 и 3  од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 225/20 ),  Барање за одобрување од јули 2023 г поднесено преку системот е – урбанизам  04,07,2023  г. и член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002)  на ден 21,03,2024 г Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

 

SOLUTION

со  кое се ОДОБРУВА  Проектна програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Е-1.13) – Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 4,8 MW на КП 4162, КП 4163, КП 4164, КП 4165, КП 4166, КП 4167, КП 4168, КП 4169, КП 4170, КП 4171, КП 4172 и КП 4173 – КО Ветрен, Општина Делчево т.бр 017/02/23 од септември 2023 г. , изработена од Друштво за планирање, проектирање и инженеринг ТАЈФА-ПЛАН ДОО Скопје

Explanation

            Општина Делчево започна постапка за одобрување на Проектна програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Е-1.13) – Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 4,8 MW на КП 4162, КП 4163, КП 4164, КП 4165, КП 4166, КП 4167, КП 4168, КП 4169, КП 4170, КП 4171, КП 4172 и КП 4173 – КО Ветрен, Општина Делчево т.бр 017/02/23 од септември 2023 г.. изработена од Друштво за планирање, проектирање и инженеринг ТАЈФА-ПЛАН ДОО Скопје. Лиценца бр.0018  издадена на 14.01.2019 г

Постапка во  систем 53574

Со барањето е приложена следната документација и докази:

 • Проектна програма тех.бр. т.бр 017/02/23 од септември 2023 г
 • Барање за одобрување бр, 0307-158 од 04,07,2023 г поднесено преку системот е – урбанизам на 04,07,2023 г
 • Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за ажурирана геодетска подлога бр. 062/3-23 од 16,02,2023 г.
 • Електронска заверка на геодетски елаборат бр. 1110-16/2023 од 17,02,2023 г
 • Полномошно бр УЗП 1009/2023 од 25,01,2023 г
 • Полномошно бр УЗП 1004/2023 од 16,02,2023 г
 • Полномошно бр УЗП 11034/2023 од 08,08,2023 г
 • Услови за планирање на просторот т.бр. Y05612 април 2013 г
 • Услови за планирање на просторот т.бр. Y15123 мај 2023 г
 • Решение за услови за планирање УП1 – 15 1100/2023 од 30,06,2022 г
 • Имотен лист бр. 11993 бр. 1105-6707/2022 од 26,10,2022 г
 • Потврда – информации бр. 12 – 361/2 од 15,02,2023 г
 • Предлог за одобрување УП1 08-38 од 19,10,2023 г

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и предлогот  од Комисијата за урбанизам УП1 08-38 од 19,10,2023 г констатира  дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 )  и донесе решение како во диспозитивот.

 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

53574 Решение од градоначалник за одобрувањеУП

53574 Проектна програма со услови по комисија

 

изработил:
диа Горан Петровски

одобрил:
Zvonko Atanasov

MUNICIPALITY OF DELCEVO
Mayor
Goran Trajkovski

Shares