РЕШЕНИЕ со кое се ОДОБРУВА Проектна програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште (E 1.13) со моќност до 1 MW на дел од КП 2937, КО Ветрен

REPUBLIC OF NORTHERN MACEDONIA
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО – УП 1 –  08- 26   од    21,03,2024  година

Врз основа на  глава 5 точка 2 и 3  од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 225/20 ),  Барање за одобрување од јуни 2023 г поднесено преку системот е – урбанизам  01.06.2023  г. и член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002)  на ден 21,03,2024 г Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

SOLUTION

со  кое се ОДОБРУВА  Проектна програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште (E 1.13) со моќност до 1 MW на дел од КП 2937, КО Ветрен, Општина Делчево т.бр 005/01/23 од јули 2023 г , изработена од Друштво за планирање, проектирање и инженеринг ТАЈФА-ПЛАН ДОО Скопје. Лиценца бр.0018  издадена на 14.01.2019 г

Explanation

            Општина Делчево започна постапка за одобрување на Проектна програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште (E 1.13) со моќност до 1 MW на дел од КП 2937, КО Ветрен, Општина Делчево т.бр 005/01/23 од јули 2023 г изработена од Друштво за планирање, проектирање и инженеринг ТАЈФА-ПЛАН ДОО Скопје. Лиценца бр.0018  издадена на 14.01.2019 г

 

Постапка во  систем 52795

Со барањето е приложена следната документација и докази:

  • Проектна програма тех.бр. 005/01/23 од јули 2023 г
  • Барање за одобрување бр, 0307-130 од 01,06,2023 г поднесено преку системот е – урбанизам на 01.06.2023 г
  • Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за ажурирана геодетска подлога бр. 034/4-22 од 09.02.2022 г
  • Електронска заверка на геодетски елаборат бр. 1110-3/2022 од 15.02.2022г
  • Полномошно бр УЗП 256/2023 од 16.01.2023
  • Услови за планирање на просторот т.бр. Y12223 април 2023 г
  • Решение за услови за планирање УП1 – 15 865/2023 од 25.05.2023 г
  • Имотен лист бр. 11993 бр. 1105-7458/2022 од 09.12.2022 г
  • Потврда – информации бр. 12 – 41/2 од 01.10.2023 г
  • Предлог за одобрување УП1 08-26 од 05,09,2023 г

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и предлогот  од Комисијата за урбанизам УП1 08-26 од 05,09,2023 г констатира  дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 )  и донесе решение како во диспозитивот.

 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

52795 Решение од градоначалник за одобрување УП

52795 Проектна програма КП 2937 корегирана по комисија

 

изработил:
Андријана Соколовска

контролирал:
диа Горан Петровски

одобрил:
Zvonko Atanasov

MUNICIPALITY OF DELCEVO
Mayor
Goran Trajkovski

Shares