РЕШЕНИЕ Со кое се ОДОБРУВА Проектна програма за Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за инфраструктура E1.8 – Водови за пренос на електрична енергија – “Каблирање со 10(20)кВ кабел, делница ТС 10/0,4 кВ Ѕвегор 2–ТС 10/0,4 кВ Ѕвегор 1

Врз основа на глава 5 точка 2 и 3 од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен

весник на Република С Македонија бр 225/20 ), Барање за одобрување од 04,12,2023 г поднесено преку системот е – урбанизам и член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002) на ден 27,03,2024   г Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

РЕПУБЛИКА С МАКЕДОНИЈА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО –
УП 1 – 08 – 54 од 27,03,2024 година

SOLUTION

Со кое се ОДОБРУВА Проектна  програма за Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за инфраструктура E1.8 – Водови за пренос на електрична енергија – “Каблирање со 10(20)кВ кабел, делница ТС 10/0,4 кВ Ѕвегор 2–ТС 10/0,4 кВ Ѕвегор 1” Општина Делчево бр 513/23 од 12,02,2024 г постапка во систем -57526

 

Explanation

            Општина Делчево започна постапка за одобрување на Проектна  програма за Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за инфраструктура E1.8 – Водови за пренос на електрична енергија – “Каблирање со 10(20)кВ кабел, делница ТС 10/0,4 кВ Ѕвегор 2–ТС 10/0,4 кВ Ѕвегор 1” Општина Делчево бр 513/23 од 12,02,2024 г изработена од Студио ЏОН И ЏОНИ ДОО Прилеп Лиценца бр.0060 издадена на 25,11,2022 г.

постапка во систем -57526

Со барањето е приложена следната документација и докази:

-Проектна програма тех.бр. 513/23 од 12,02,2024 г

-Барање за одобрување бр. 513/23 од 04,12,2023 г

– Полномошно бр. УЗП 1459/2023 од 06,03,2023 г

– Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени бр.08-53/3 од 10,03,2023 г

– Известување за електронска заверка бр. 1110-19/2023 од 10,03,2023г

– Услови за планирање на простор тех.бр.  Y36723 од октомври 2023 г

– Решение за услови за планирање на простор арх.бр. УП1 – 15 2301/2023 од 02,11,2023 г

– Предлог за одобрување УП1 08-54 од 26,03,2024 г

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и позитивно мислење – предлог од Комисијата за урбанизам УП1 08-54 од 26,03,2024 г констатира  дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ) и донесе решение како во диспозитивот.

 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

57526 Решение за одобрување

57526 Проектна програма Ѕвегор

 

изработил:
диа Горан Петровски

одобрил:
Zvonko Atanasov

                                                                                                               MUNICIPALITY OF DELCEVO
Mayor
Goran Trajkovski

Shares