РЕШЕНИЕ Со кое се ОДОБРУВА Проектната програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за подземен кабелски вод (10/20 kV) во КО Бигла – КО Драмче, Општина Делчево т.бр. 054/07/23 од април 2024г.

Врз основа на глава 5 точка 2 и 3 од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен

весник на Република С Македонија бр 225/20 ), Барање за одобрување од декември 2023 г поднесено преку системот е – урбанизам на 27,12,2023  г,и член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл.

Весник на Р.М. бр 5 /2002) на ден 18,04,2024  г Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

REPUBLIC OF NORTHERN MACEDONIA
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО –     УП 1 – 08 – 55 од 18,04.2024 година

 

SOLUTION

Со кое се ОДОБРУВА Проектната програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за подземен кабелски вод (10/20 kV) во КО Бигла – КО Драмче, Општина Делчево т.бр. 054/07/23 од април   2024 г  .   Изработувач на Урбанистичкиот проект е Друштво за планирање, проектирање и инженеринг ТАЈФА-ПЛАН ДОО Скопје Лиценца бр. 0018 издадена на 14.01.2019 г постапка во систем -58255

 

Explanation

            Општина Делчево започна постапка за одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за подземен кабелски вод (10/20 kV) во КО Бигла – КО Драмче, Општина Делчево т.бр. 054/07/23 од април   2024 г  .   Изработувач на Урбанистичкиот проект е Друштво за планирање, проектирање и инженеринг ТАЈФА-ПЛАН ДОО Скопје Лиценца бр. 0018 издадена на 14.01.2019 г постапка во систем -58255

Со барањето е приложена следната документација и докази:

-Проектна програма т.бр. 054/07/23 од април   2024 г

-Барање за одобрување бр. 0307278  од 02,12,2023 г поднесено преку системот е – урбанизам на 27.12.2023 г

– Полномошно бр. УЗП 4903/2023/2023 од 07,09.2023 г

– Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени бр.08-365/8 од 07,12,2023 г

– Анекс на  Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени бр.08-365/10 од 08,04,2024 г

– Дополна на Годишна програма за урбанистички планови за 2023 г бр/09-1412/1 од01,07,2023г

– Услови за планирање на простор тех.бр.  Y43723

– Решение за услови за планирање на простор арх.бр. УП1 – 15 2392/2023 од 20,11.2023 г

– Предлог за одобрување УП1 08-55 од 17.04.2024 г

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и позитивно мислење – предлог од Комисијата за урбанизам УП1 08-55 од 17.04.2024 г констатира  дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ) и донесе решение како во диспозитивот.

 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

58255 Решение ПП електрика

58255 Решение од градоначалник

ПП со услови КО Драмче-КО Бигла-кор.П. потпис ГРАД-1

 

изработил:
диа Горан Петровски

одобрил :
Zvonko Atanasov

                                                                                    MUNICIPALITY OF DELCEVO
Mayor
Goran Trajkovski

Shares