С О О П Ш Т Е Н И Е за организирање на јавен увид на изработен Урбанистички проект за инфраструктура за Нов 10(20)кв кабелски приклучен вод за компактна бетонска трафостаница 10(20)/0,4кв; 800ква ,,Солар Девет” на КП.Бр.3177/2, К.О.Ѕвегор-вонград

Република Северна Македонија
УП 1 бр 08 – 3  од 22.04,2024  г
Municipality of Delchevo

 

Постапка :60221

Врз основа на член 62 став 10 и член 35 став 3 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02), и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Делчево за 2023 година со Одлука бр. 09 – 2561/1 од 31,12,2023 година,  Градоначалникот на Општина Делчево го дава следново :

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на јавен увид на изработен Урбанистички проект за инфраструктура за Нов 10(20)кв кабелски приклучен вод за компактна бетонска трафостаница 10(20)/0,4кв; 800ква ,,Солар Девет” на КП.Бр.3177/2, К.О.Ѕвегор-вонград, Општина Делчево со технички број 03-283/23 .

За организирање на јавен увид на изработен Урбанистички проект за инфраструктура за Нов 10(20)кв кабелски приклучен вод за компактна бетонска трафостаница 10(20)/0,4кв; 800ква ,,Солар Девет” на КП.Бр.3177/2, К.О.Ѕвегор-вонград, Општина Делчево .

Проектниот опфат зафаќа вкупна должина од 511м површина од 1022.91м2.(Должината на кабелскиот вод за кој се издадени условите за планирање изнесува 380м, додека пак должината која влегува во граници на проектен опфат на УП изнесува 131м.)

Проектната документација се изработува по прифатена иницијатива за изработка на урбанистичка документација  од страна на Комисијата за урбанизам на Општина Делчево и одобрена Проектна програма.

Јавниот увид на Урбанистички проект за инфраструктура за Нов 10(20)кв кабелски приклучен вод за компактна бетонска трафостаница 10(20)/0,4кв; 800ква ,,Солар Девет” на КП.Бр.3177/2, К.О.Ѕвегор-вонград, Општина Делчево ке се спроведе со објава на урбанистичкиот проект на официјалната web страна на Општина Делчево: www.delcevo.gov.mk

Јавниот увид ке трае 15 дена од објавувањето на Соопштението, започнувајки од 22,04,2024 г  до 08,04,2024 год.

Во споменатиот период, заинтерисираните грагани и правни лиоца ид конкретното подрачје опфатено со планот ке може да доставуваат писмени забелечки, предлози и анкетни листови до Општина Делчево.

60221 Соопштение за јавен увид

60221 Анкетен лист

 

 

Municipality of Delchevo
Mayor
Goran Trajkovski

Shares