Транспарентност и отчетност

Според усвоената Информација за листа на документи и информации од страна на Владата на Република Северна Македонија на 07.01.2021, и според Член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, ЕЛС Делчево е должна да ја информира јавноста преку својата интернет страница со објавување на:

1. Податоци за надлежности на имателот на информации СТАТУТ – LINK

НАДЛЕЖНОСТИ НА СОВЕТОТ – LINK

ЛИСТА НА СОВЕТНИЦИ – LINK

ЛОКАЛЕН МЛАДИНСКИ СОВЕТ – LINK

2. Основни податоци за контакт со имателот на информацијата LINK
3. Податоци за функционерот или одговорното лице кај имателот на информацијата ЛИНК – ГРАДОНАЧАЛНИК
4.Податоци за конткат од службено лице за посредување на информации од јавен карактер СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИЈК (барања, формулари… ) – LINK

Податоци за конткат од службено лице за посредување на информации од јавен карактер – LINK

5. Податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно пријавување ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТЕНО ВНАТРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ ВО ИНСТИТУЦИИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР – LINK

ЛИЦЕ ОВЛАСТЕНО ЗА ЗАШТИТЕНО ПРИЈАВУВАЊЕ – LINK

6. Список на лица вработени кај имателот на информацијата ЛИСТА НА ВРАБОТЕНИ – LINK

СЛУЖБЕНИК ЗА МЛАДИ – LINK

7. Закони кои се однесуваат на надлежноста на имателот на информации LINK
8. Прописи што ги донесува имателот на информации ОДЛУКА ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИЦИ

ДЕЛОВНИК НА СОВЕТОТ

НАДЛЕЖНОСТИ НА СОВЕТОТ

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

РЕГИСТАР НА УСЛУГИ

ТАРИФНИЦИ ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕАЛНИ АКТИ

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

9. Органограм за внатрешна организација и систематизација на работни места ОРГАНОГРАМ

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ МЕСТА

10. Стратешки планови и стратегии за работа Во делот стратешки документи
11. Годишни планови и програми заработа Во деловите Програми на ЕЛС Делчево и Програми на локални установи

LINK

LINK

LINK

LINK

ЈКП Брегалница (програми)

12. Годишен Буџет и завршна сметка, годишни финансиски планови по квартали, програми за реализација на Буџетот Буџети и завршни сметки, квартални извештаи

Citizen budget

ЈКП Брегалница (извештаи)

ЈКП Брегалница (биланс на состојби)

13.  Ревизорски извештаи Во делот ревизии
14.Услуги кои ги дава имателот на информации Линк – електронски начин  исто и
Линк – физички начин  во Делот формулари
15. Тарифници за надоместоци за издавање реални акти  Линк
16. Начин на поднесување на Барање за пристап до информации  Линк
17. Јавни набавки, огласи и договори Линк

Реализирани проекти

 

18. Предлог програми, ставови, мислења, студии и други документи Линк
19. Други информации Образование (детски градинки)

Образование (основно образование)

Образование (средно образование)

Култура (Музеј на град Делчево „Пијанец“)

Култура (Центар за култура „Н.Ј. Вапцаров“)

Култура (Јавна локална библиотека „Илинден“ Делчево)

Култура (културни манифестации)

Social protection

Social protection

Health

Equal opportunities

Civil sector

Twin cities

Natural resources

History

News

Announcements

Конкурси/огласи

20. Извештаи за работа кои ги поднесуваат до органите надлежни за спроведување, контола и надзор -Годишен извештај на единиците на локалната самоуправа за напредокот на состојбата со еднаквите можности за жените и мажите 2020

Извештај за реализацијата на Програмата за социјална заштита на Општина Делчево за 2020 година

-Годишен извештај на единиците на локалната самоуправа за напредокот на состојбата со еднаквите можности за жените и мажите 2020

-Годишен извештај на единиците на локалната самоуправа за напредокот на состојбата со еднаквите можности за жените и мажите 2019

Annual report of the local self-government units on the progress of the situation with equal opportunities for women and men 2018

-Годишен извештај на единиците на локалната самоуправа за напредокот на состојбата со еднаквите можности за жените и мажите 2017

-Ревизија на процес на донесување на Буџетот за 2020 во Општина Делчево

-Извештај од ИТ ревизија „Квалитетот на услугите кои ги даваат ЕЛС преку своите ВЕБ портали“

21. Статистички податоци за работата, како и други информации, акти и мерки со кои се влијае на животот и работата на граѓаните и кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на информации Родово раздвоени податоци
22. ОДЛУКА за утврдување на зони за процена на пазарна вредност на недвижен имот и утврдување на пазарна вредност на градежно и земјоделско земјиште според просечни цени на извршени купопродажби во претходната година на подрачјето на Општина Делчево LINK