Се решава проблемот со атмосферските води во населбата Милково брдо

Деновиве треба да започнат градежните работи за одделување на фекалната од атмосферската  канализација во населбата Милково брдо- 2 во Делчево со што ќе се реши долгогодишниот проблем со атмосферската вода која при обилни дождови предизвикува поплавување на повеќе објекти и имоти на граѓаните во овој дел од населбата.

Станува збор за изградба на атмосферска канализација во должина од околу 1,900 метри во населбата и опфаќа изградба на повеќе краци и тоа на дел од ул „Вера Јоциќ“, дел од ул. „Македонска“, дел од ул „Гоце Делчев“ и ул „Благој Стојменов“.

Согласно со проектот ќе се поставуваат коригирани полиетиленски цевки од фи-250 до фи-500 мм, а проектираната атмосферска канализација треба да прифати дел од атмосферската вода од населбата Милково Брдо која ќе се одведе до веќе изведениот колектор на ул. „Светозар Марковиќ“ со испуст во река Брегалница.

Финансиската рамка на проектот е 12.907.418 денари со пресметан ДДВ, а средствата се обезбедени преку Договор за грант склучен меѓу Министерството за транспорт и врски со Општина Делчево како краен корисник, а согласно со Договорот за финансирање на Република Македонија и Европска инвестициска банка за Проект: Водоснабдување и одведување отпадни води“

Изведувач на работите е фирмата „Жикол

Shares