Нова противпожарна опрема за вработените во ТППЕ Делчево

  • Новости

Во рамки на обезбедување подобри услови за работа на вработените во Општина Делчево и поголема заштита и безбедност на здравјето при работа Градоначалникот на Општината Делчево, Горан Трајковски на вработените во Територијалната Против Пожарна Единица Делчево од буџетски сопствени средства обезбеди набавка на професионални интервенциски ракавици напревени во согласност со EN 659+A1 и EN 659 +A1/2011/AC>2012 или еквивалетно, противпожарни ракавици со 5 прсти, со ектензија, висина и должина мин.1010 мм.Макс.350 мм(големина 10) со црна боја и чевли ХТЗ опрема за секој вработен.

Shares