Објавен тендерот за изградба на современ градски пазар во Делчево

  • Новости

Општина Делчево објави Поедноставена отворена постапка за јавна набавка на работи „Изградба на градски зелен пазар-прва фаза“ бр. 22-1474/2 од 02.09.2020 година, број од електронскиот систем 12483/2020.

Отварањето на јавната набавка ќе биде електронски на Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН)  на 17.09.2020 во 9:00 часот, а сите заинтересирани можат да присуствуваат на јавното отворање во салата за состаноци на општината.

За реализација на набавката се обезбедени средства во вкупен износ од 14.000.000,00 денари без ДДВодносно 16.520.000,00 денари со ДДВ од комбинирано финансирање и тоа: од Република Северна Македонија, Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој од Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година, а по добиено Решение за одобрување на барање за финансиска поддршка бр.16-3098/3, врска бр.16-3000/1 од 29.10.2019 година се обезбедени парични средства во износ до 7.000.000,00 денари и 7.000.000,00 без вклучен ДДВ се обезбедени од Буџетот на Општина Делчево за 2020 година. Данокот на додадена вредност е трошок на Општина Делчево.
Изградбата на градскиот пазар е капитален проект за Делчево, а како што истакна градоначалникот Горан Трајковски и ќе донесе современи услови и за продавачите и за купувачите, но и овој дел на градот ќе добие современ урбан изглед, а воедно, ова урбанистичко решение ќе овозможи да се создадат атрактивни локации за нови градби.- Моменталната локација на градскиот пазар не ги дава потребните услови, па се незадоволни и продавачите и купувачите. Ние сакаме да добиеме современ градски пазар со целата инфраструктура, во смила отворен и затворен дел, како и соодветен паркинг простор, каде ќе бидат испочитувани сите критериуми за соодветно чување и продавање на храната, истакна Трајковски.
Во првата фаза на реализација се предвидува изградба на отворен-затворен градски пазар  во Делчево со продажен простор за земјоделски и други стоки (покриен со кровна конструкција), простории од затворен тип за продажба и услуга на производи со разна намена, администрација, помошен дел, санитарии. Потоа, санитарни јазли- за посетители и корисници, помошен простор  со гардероба, санитарен јазол и просторија за вработени и одржувачи, канцеларија
Градскиот пазар е предвидено да се гради на површина на  градежна парцела-11. 599 м2 и површина за градење-  6 944 м2, решението на парцелата дава можност за етапно градење со нагласок на прва фаза – отворен и затворен градски пазар со придружни содржини – и ќе опфаќа површина од 2500- 3000 м2 од вкупната површина за градење.
Shares