Повик за поднесување на понуди (ППП) – РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВТОР ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ (MSIP2) MSIP2-SIG-NCB-040-22

  1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. WB3498-08/16, од 04 август, 2016 година (печатено издание) и објавена  електронски на 04 август, 2016 година.

2. Република Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој за Вториот проект за подобрување на општински услугите и има намера дел од добиените средства од овој Кредит да ги искористи за исплата по договор за Набавка и поставување на 90 ЛЕД светилки 60W во општина Делчево MSIP2-SIG-NCB-040-22.

3. Општина Делчево ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Набавка и поставување на 90 ЛЕД светилки 60W во општина Делчево.

4.Поднесувањето понуди ќе се спроведе преку процедури за национално конкурентно наддавање (NCB) како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, (од јануари 2011 година), и е отворен за сите Понудувачи од квалификуваните држави како што е дефинирано во тендерската документација.

5. Заинтересираните Понудувачи може да добијат дополнителни информации од:

Тони Стоименовски, адреса: ул. „Светозар Марковиќ“  бр.1, од 08:00 до 14:00 часот не подоцна од 06.06.2022.

6. Заинтересираните Понудувачи може да ја купат комплетната тендерска документација на македонски јазик по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу:

Општина Делчево

Предмет: Набавка и поставување на 90 ЛЕД светилки 60W во општина Делчево

Адреса: ул. „Светозар Марковиќ“  бр.1, Архива, Општина Делчево,

Поштенски број: 2320, Република Северна Македонија

и по плаќањето на неповратна такса од 3,000.00 МКД во  македонски денари (МКД).

 a.)        За плаќања во МКД – број на сметка

Банка: Народна банка на Република Северна Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 720014032063012

Приходно конто: 724-125

Комплетот тендерска документација ќе биде испратена во електронска адреса, на адресите доставени од страна на Понудувачите во форма на писмено барање.

Понудите треба да бидат доставени на долунаведената адреса:

Општина Делчево,

Предмет: Набавка и поставување на 90 ЛЕД светилки 60W во општина Делчево

Адреса: ул. „Светозар Марковиќ“  бр.1, архива,  општина Делчево,

Поштенски број: 2320, Република Северна Македонија,

 не подоцна од:

12:00 попладне (по локално време) 22.06.2022

7.Сите понуди мора дабидат придружени со гаранција на понудата од не помалку од 40,000.00 МКД. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Понудите ќе бидат отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе решат да присуствуваат на адресата наведена подолу:

Адреса: ул. „Светозар Марковиќ“  бр.1, сала за состаноци во општина Делчево, 2320, Република  Северна Македонија,

во: 12:00 попладне (по локално време) 22.06.2022

Shares