Одржана 16 Седница на Советот на Општина Делчево

Извршувањето на Буџетот на Општина Делчево за третиот квартал од 2022 година изнесува 66%, односно од вкупно планираните приходи во износ од  303.975.385 ден. за третиот квартал се наплатени  200.854.123 денари. Ова беше нотирано во Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Делчево за третиот квартал од 2022 г. кој беше усвоен од советниците на 16 Седница на Советот на Општина Делчево. Согласно Извештајот, во Основниот буџет, од планирани 97.117.000 се наплатени 61.007.421 ден. или 63%.

Во Буџетот на дотации од планирани приходи во износ од 182.945.807 се наплатени 125.219.175 или 68,4%, во Буџетот на донации од планирани 5.374.578 наплатени се 4.521.800 ден. или 84% и во Буџетот на самофинансирачки активности од планирани 12.838.000 се наплатени 5.588.369 денари или 43,5%. Даночните приходи се наплатени во износ од 28.643.245  ден. од вкупно планирани 44.053.000 ден. или 65%, а најголема наплата е наплатата од даноци на имот и тоа во износ од 12.993.486, од даноци од специфични услуги во износ од 12.559.539 ден. Капиталните приходи се наплатени во износ од 5.029.216 ден. од вкупно планирани 5.550.000 ден.или 90%. Вкупните расходи се планирани во износ од 303.975.385 ден. Од нив се реализирани 195.404.846 или 64%. Во Основниот буџет од вкупно планирани 97.117.000 ден. реализирани се 58.523.503 ден. или 60%. Капиталните расходи кои се реализирани во износ од 16.700.486 ден. од планираните 39.424.000 или 42,3% и најголем дел од нив се исплатени за изградба на други објекти односно за изградба на градскиот пазар во износ од 7.689.813 ден.

На Седницата, Советниците донесоа Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Општина Штип, Општина Берово, Општина Виница, Општина Делчево, Општина Зрновци, Општина Карбинци, Општина Кочани, Општина Македонска Каменица, Општина Пехчево, Општина Пробиштип и Општина Чешиново-Облешево со која се воспоставува меѓуопштинска соработка помеѓу општините од ИПР, заради заедничко вршење на работите од надлежност на општините во рамките на проектот „Дигитализација на општинските услуги во Источен плански регион“. Исто така, советници ја усвоија и Одлуката за формиарње заедничка комисија за меѓуопштинска соработка помеѓу општините од ИПР, а именуваа и членови на заедничката комисија од Општина Делчево.

Советниците го усвоија Планотот на програмата за равој на Општина Делчево за 2023 со која се предвидува изградба на улици на новиот пазар во Делчево: изградба на ул. 6.1 и изградба на тротоар на улица 4. Одобрениот план на програмите за развој ќе биде составен дел на Буџетот на Општина Делчево за 2023 година.

Советниците донесоа Одлука за задолжување со комунална такса за користење и одржување на јавното осветлување согласно со која со комунална такса за користење и одржување на јавното осветлување се задолжуваат сите иматели на броило од категоријата домаќинство и сите иматели на броило од категоријата останати потрошувачи регистрирани во трговското друштво надлежно за дистрибуција на електрична енергија на територијата на Општина Делчево вклучувајќи ги сите населени места. Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за ослободување од плаќање комунална такса за јавно осветлување на иматели на електрични броила за мерење на електрична енергија бр.09-370/1 од 10.02.2020година.

На 16 Седница беа донесени одлуки за формирање на: Локален совет за превенција;

Совет за јавно здравје на Општина Делчево; Комисија за заштита на правата на пациентите; Совет за заштита на потрошувачите, како и Одлука за одобрување финансиски средства за печатење на книгата „Дејноста на МРО во Пијанец од создавањето до крајот на Илинденското востание“, Одлука за одобрување финансиски средства на НВОКХАМ“ во висина од 60.000 денари, средства за реализација на проектот „Да подариме насмевка на секое дете“, како и Одлука за одобрување финансиски средства на  на Кик -боксинг клуб „АС“ од Делчево;

Советниците донесоа Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Делчево за 2022 година во членот 15 со што на вработените во општинската администрација им се укинува правото на дневници за службени патувања.

Во врска со барањето на Месната заедница с. Вирче од 17.11.2022 година, а кое се однесува на проблемот со водоснабдувањето во с. Вирче, Советот на Општина Делчево донесе заклучоци, меѓу кои се задолжува Секторот за урбанизам да направи увид во целокупната документација во врска со водоснабдувањето во с. Вирче и  заедно со надлежните служби во ЈКП „Брегалница“-Делчево и во соработка со ЕВН-КЕЦ Делчево, да направат увид  на лице место за утврдување  на фактичката состојба, да изготви Извештај и да предложи предлог-мерки за решавање на проблемот со водоснабдувањето во с. Вирче. 

Shares