Општина Делчево подготвува Стратегија за енергетска ефикасност

  • Новости

Општина Делчево со поддршка и експертиза од „Хабитат-Македонија“ изработува стратегија за енергетска ефикасност која треба да придонесе за планско управување со потрошувачката на енергија и запирање на непродуктивното трошење енергија, односно   интелигентно користење на расположливите ресурси на енергија.

Целта на изготвување на овој стратешки документ за енергетска ефикасност за период 2023-2025 е двојна. Прво, да се соберат информации за потрошувачката на енергија и податоци за состојбата на објектите кои ги управува Општината и, второ, да се дадат препораки за спроведување проекти за енергетска ефикасност врз база на идентификувани можности за заштеда на енергија и зголемување на енергетската ефикасност во Општината со воведување мерки за подобрување на енергетската ефикасност и намалување на емисиите на CO2, како и зголемување на јавната свест во врска со енергетската ефикасност.

Подготовката на општинската програма за енергетска ефикасност е обврска која произлегува од Законот за енергетика и се однесува на период од три години. Реализацијата на програмата се спроведува преку годишни акциски планови и доставување извештаи за завршената работа за претходната година, кои содржат конкретни мерки што треба да се преземат за остварување на предвидените цели.

Главните цели на оваа програма ги следат стратешките документи и директиви на Европската Унија за декарбонизирана Европа до 2050 година и внесуваат нови искуства во примената на европската пракса кај нас. Насоките на оваа програма се темелат на европската зелена агенда, енергетската транзиција, примената на обновливите извори на енергија, зелената и циркуларната економија и зелени општини и градови. 

Во изминтите години Општина Делчево работеше по две програми за енергетска ефикасност кои беа исполнети во голем процент, а беа имплементирани и неколку капитални проекти од енергетска ефикасност.

Shares