Известување за спортски и граѓански здруженија

Се известуваат сите спортски клубови, спортски здруженијаправни лица во областа на спортот и здруженија на граѓани кои имаат добиено и исплатено финансиска помош од Општина Делчево да достават Годишен извештај за потрошени финансиски средства  согласно со Правилникот за условитеначинот и постапкатаза доделување на финансиска помош на спортски клубови, спортски здруженијаправни лица во областа на спортот и здруженија на граѓани (Сл.гласник на Општина Делчево бр.2/2018).

Образците за пополнување на полугодишните извештаи може да се преземат на следните линкови:

За спортски здруженија
За граѓански здруженија

Shares