Извештај за стратегиска оцена на животна средина за изградба на пречистителна станица (SEA форма)

Врз основа на Законот за животна средина („Службен весник“ бр: 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18), член 65 став 15 – Министерството за животна средина и просторно планирање доесе Решение и со кое ја задолжи Општина Делчево да спроведе постапка за Стратегиска оцена на влијание врз животната средина поврзано со ЛУПД со намена Е3-некомпатибилна инфраструктура за изградба на пречистителна станица на КП бр. 115, КП бр.116, КП бр.117, КП бр.122/2, КП бр.121/2, КП бр.121/3, како и дел од КП бр.114, дел од КП бр.113/1, дел од КП бр.113/2, дел од КП бр.120, дел од КП бр.121/1, дел од КП бр.125, како дел од КП бр.127, КО Тработивиште,- Општина Делчево.

Во прилог сите документи, формулари поврзани со постапката:

Достава на Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Одлука за неспроведување за ЛУПД за пречистителна станица

Решение за спроведување на стратегиска оцена за ЛУПД за пречистителна станица

Извештај за стратегиска оцена на животна средина – пречистителна станица

Shares