Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП 3730 КО ЗВЕГОР ВОН ГРАД ,Општина Делчево- Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Градби за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија-фотоволтаични електрани со инсталирана моќност до 1MW ) т.бр. 03-109/2021 од октомври 2021 г изработена од Друштво за производство, трговија, услуги и инженеринг ИДЕА-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Струмица Лиценца бр.0081 издадена на 24,07,2014 г

Решение за одобрување ПП за с.Ѕвегор КП 3730 КО ЗВЕГОР ВОН ГРАД

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за с.Ѕвегор

Shares