С О О П Ш Т Е Н И Е за организирање на јавен увид на изработен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП 3730 КО ЗВЕГОР ВОН ГРАД ,Општина Делчево- Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ

Врз основа на член 62 став 10 и член 35 став 3 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02), и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Делчево за 2021  година со Одлука бр. 09- 2149/1 од 29,12,2020  година,  Градоначалникот на Општина Делчево го дава следново :

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на јавен увид на изработен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП 3730 КО ЗВЕГОР ВОН ГРАД ,Општина Делчево- Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Градби за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија-фотоволтаични електрани со инсталирана моќност до 1MW)  т.бр. 03-199/2021 од октомври 2021 г

Проектниот опфат на урбанистичкиот проект за КП 3730 КО  Звегор вон град,односно катастарската парцела представува градежна парцела и проектен опфат со површина на проектниот опфат од 10930.61 m2,со

Проектната документација се изработува по прифатена иницијатива за изработка на урбанистичка документација  од страна на Комисијата за урбанизам на Општина Делчево и одобрена Проектна програма

Јавниот увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП 3730 КО ЗВЕГОР ВОН ГРАД ,Општина Делчево- Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Градби за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија-фотоволтаични електрани со инсталирана моќност до 1MW ) т.бр. 03-199/2021 од октомври 2021 г ке се спроведе со објава на урбанистичкиот проект на официјалната  web  страна на Општина Делчево : www.delcevo.gov.mk

Јавниот увид ке трае 15 дена од објавувањето на Соопштението , започнувајки од 21,12,2021 до 06,01,2022 год

Во споменатиот период , заинтерисираните грагани и правни лиоца ид конкретното подрашје опфатено со планот ке може да доставуваат писмени забелечки, предлози и анкетни листови до Општина Делчево

Анкетниот лист можете да го симнете и пополните на следниот линк:   Анкетен лист за ЈАВЕН УВИД ГЕО СОЛАР

Соопштение за јавен увид КП 3730 ГЕО СОЛАР

 

                                                                                    Општина Делчево
Градоначалник
Горан Трајковски

Shares