РЕШЕНИЕ со кое се ОДОБРУВА Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на пречистителна станица за вода за пиење

Врз основа на  глава 5 точка 2 и 3  од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 225/20 ),  Барање за одобрување од т.бр. 49/21 од 03,12,2021  г поднесено преку системот е – урбанизам   и член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002)  на ден 29,12,2021 г  Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО – УП1-  08- 8   од    29.12.2021 година

РЕШЕНИЕ

со  кое се ОДОБРУВА  Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на пречистителна станица за вода за пиење, со намена Е1.5-Инфраструктури на водоснабдувањето (станици за пречистување и дезинфекција), КO Тработивиште, Општина Делчево  скица  т.бр. 49/21 од декември 2021 г изработена ДПТИ “ УРБАН ПРОЕКТИНГ” ДООЕЛ Велес    Лиценца бр.0054 . Постапка во  систем бр. 39612

 

Образложение

            Општина Делчево започна постапка за одобрување на Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на пречистителна станица за вода за пиење, со намена Е1.5-Инфраструктури на водоснабдувањето (станици за пречистување и дезинфекција), КO Тработивиште, Општина Делчево  скица  т.бр. 49/21 од декември 2021 г изработена ДПТИ УРБАН ПРОЕКТИНГ” ДООЕЛ Велес    Лиценца бр.0054 .

Постапка во  систем бр. 39612

Со барањето е приложена следната документација и докази:

  • Проектна програма т,бр. 49/21 од 12-2349/1 од 02,12,2021 г
  • Барање за одобрување т.бр.49/21 г поднесено преку системот е – урбанизам на 03,12,2021 г
  • Полномошно УЗП 6424/2020 од 23,11,2021 г
  • Одлука од совет бр 09-2544/1 од 28,12,2021г
  • Ажурирана геодетска подлога бр,08-372/6 од 09,11,2021 г pdf/dwg
  • Услови за планирање на просторот т.бр. Y11819 јули 2019 г
  • Решение за услови за планирање УП1 – 151059/2019 од 01,08,2019 г
  • Известување за заверка на елаборат бр.1110-30/2021 од 09,11,2021 г
  • Известување бр,15- 5620/2 од 06,12,2021 г
  • Предлог за одобрување УП1 08-8 од 20,12,2021 г

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и предлогот  од Комисијата за урбанизам УП1 08-8 од 20,12,2021 г  констатира  дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 )  и донесе решение како во диспозитивот.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

РЕШЕНИЕ со кое се ОДОБРУВА Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на пречистителна станица за вода за пиење, со намена Е1.5-Инфраструктури на водоснабдувањето (станици за пречистување и дезинфекција), КO Тработивиште, Општина Делчево скица т.бр. 49/21 од декември 2021 г изработена ДПТИ “ УРБАН ПРОЕКТИНГ” ДООЕЛ Велес Лиценца бр.0054 . Постапка во систем бр. 39612

 

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
ГРАДОНАЧАЛНИК
ГОРАН ТРАЈКОВСКИ

Shares