Одлука за неспроведување на стратегиска оцена Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за КП 3730 КО Звегор вон град, општина Делчево so namena Е1.13-Површинско соларни и фотоволтаични електрани(градби за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија-фотоволтаични електрани со инсталирана моќност до 1MW

Документите можете да ги прегледате на следните линкови:

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

SEA форма Ѕвегор вон град

 

Shares