РЕШЕНИЕ со кое се ОДОБРУВА Проектна Програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани за проектен опфат КО ОЧИПАЛА

Врз основа на  глава 5 точка 2 и 3  од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 225/20 ),  Барање за одобрување од ноември 2021 г поднесено преку системот е – урбанизам  на 30.11.2021 г,и член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002)  на ден 18.01.2022 г Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО –
УП 1 –  08- 6   од    18.01.2022 година

РЕШЕНИЕ

со  кое се ОДОБРУВА  Проектна Програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани за проектен опфат КО ОЧИПАЛА, Општина Делчево (Градби за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија-фотоволтаични електрани со инсталирана моќност до 1,6 MW ) Тех.бр. 03-230/2021 изработена од ДПТУИ ИДЕА – консалтинг дооел – Струмица – од ноември 2021 г изработена од  Друштво за производство, трговија, услуги и инженеринг ИДЕА-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Струмица Лиценца бр.0081  издадена на 24.07.2014 г

Образложение

            Општина Делчево започна постапка за одобрување на Проектна Програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани за проектен опфат КО ОЧИПАЛА, Општина Делчево (Градби за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија-фотоволтаични електрани со инсталирана моќност до 1,6 MW ) Тех.бр. 03-230/2021 од ноемвеи 2021 г изработена од  Друштво за производство, трговија, услуги и инженеринг ИДЕА-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Струмица Лиценца бр. 0081  издадена на 24.07.2014 г

Постапка во  систем 39556

Со барањето е приложена следната документација и докази:

  • Проектна програма тех.бр. 03-230/2021 од ноември 2021 г
  • Барање за одобрување од ноември 2021 г поднесено преку системот е – урбанизам на 30.11.2021 г
  • Полномошно бр 3244/2021 од 15.06.2021 г
  • Одлука од совет бр 09-2232/1 од 11.2021г
  • Услови за планирање на просторот т.бр. Y34921 декември 2021 г
  • Решение за услови за планирање УП1 – 15 1899/2021 од 17.12.2021 г
  • Имотен лист бр 1105-9116/2021 од 30.11.2021
  • Предлог за одобрување УП1 08-6 од 28.12.2021 г

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и предлогот  од Комисијата за урбанизам УП1 бр 08-6 од 31.11.2021 г констатира  дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 )  и донесе решение како во диспозитивот.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА-УП ВОН ОПФАТ КО ОЧИПАЛА

Решение од Градоначалник за одобрување на УП

изработил:

Андријана Соколовска
диа Горан Петровски

одобрил
Звонко Атанасов

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник
Горан Трајковски

Shares