РЕШЕНИЕ со кое се ОДОБРУВА Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е 1.13- површински соларни и фотоволтаични централи

Врз основа на  глава 5 точка 2 и 3  од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 225/20 ),  Барање за одобрување од бр 52/11 ид 18,01,2022  г поднесено преку системот е – урбанизам  на 18,01,2022  г,и член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002)  на ден 28.10.2021 г Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО –
УП 1 –  08- 1   од    26,01,2022 година

РЕШЕНИЕ

со  кое се ОДОБРУВА  Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е 1.13- површински соларни и фотоволтаични централи ( за поставување на фотонапнски панели  на земја)  на КП 4036/1, КП 4854, КП 4855, КП 4856 и дел од КП 4037/1 т.бр 52/21 изработена од Друштво за проектирање, трговија и инженеринг УРБАН ПРОЕКТИНГ ДООЕЛ Велес – од јануари 2022 г. Со лиценца бр.0054  издадена на 12,05,2021 г
Постапка во  систем -40448

Образложение

   Општина Делчево започна постапка за одобрување на Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е 1.13- површински соларни и фотоволтаични централи ( за поставување на фотонапнски панели  на земја)  на КП 4036/1, КП 4854, КП 4855, КП 4856 и дел од КП 4037/1 т.бр 52/21 изработена од Друштво за проектирање, трговија и инженеринг УРБАН ПРОЕКТИНГ ДООЕЛ Велес – од јануари 2022 г. Со лиценца бр.0054  издадена на 12,05,2021 г.
Постапка во  систем -40448

Постапка во  систем -40448

Со барањето е приложена следната документација и докази:

  • Барање за одобрување бр,52/21 од 18,01,2022 поднесено преку системот е – урбанизам на 18,01,2022 г
  • Проектна програма тех.бр. 52/21 од јануари 2022 г
  • Полномошно бр узп 6627/2021 од 02,12,2021 г
  • Одлука од совет бр 09-2389/1 од 09,12,2021 г
  • Годишна програма за 2022 г 09-2544/1 од 28,12,2021 г
  • Услови за планирање на просторот т.бр. Y36121 декември 2021 г
  • Решение за услови за планирање УП1 – 15 13/2022 од 12,01,2022 г
  • Геодетски елаборат –ажурирана геодетска подлога бр 423/3-21 од 06,12,2021 г(пдф,dwg)
  • Изјава за финансирање узп 6629/2021 од 02,12,2021 г
  • Предлог за одобрување УП1 08-1 од 26,01,2022  г

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и предлогот  од Комисијата за урбанизам УП1 бр 08-1 од 26,01,2022 г констатира  дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 )  и донесе решение како во диспозитивот.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

изработил:
диа Горан Петровски

одобрил:
Звонко Атанасов

                                                                                                                         ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник
Горан Трајковски

Shares