РЕШЕНИЕ со кое се ОДОБРУВА Урбанистички проект со план за парцелација Градежна Парцела бр.2.05 и Градежна Парцела бр.2.06 од ДУП урбан блок,,Пролет 1,,на Делчево КО Делчево,Општина Делчево

Врз основа на  член 62 и 63 од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 225/20 ),  Барање за одобрување од септември 2021 г поднесено преку системот е – урбанизам  на 28,09.2021 г,член 87 и 88 од Законот за упшта управна постапка ( Сл. РМ 124/2015 )  член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002)  и  Прирачникот за начинот на водење на постапката за изготвување и одобрување на урбанистички проект со план за парцелација  ( бр.24-6836/1 од 15,10,2021г) на ден 28,01,2022  г Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО –
УП 1 –  08- 4   од    28,01,2022 година

РЕШЕНИЕ

со  кое се ОДОБРУВА  Урбанистички проект со план за парцелација Градежна Парцела бр.2.05 и Градежна Парцела бр.2.06 од ДУП урбан блок,,Пролет 1,,на Делчево КО Делчево,Општина Делчево  – постапка бр. 38438 , односно спојување на две градежни парцели во една ( спојување на гп. бр.2.05  и гп. бр.2.06  – спојување на  к.п бр. 7071/1 и 7071/4) ко Делчево

Образложение

            Општина Делчево започна постапка за одобрување на Урбанистички проект со план за парцелација Градежна Парцела бр.2.05 и Градежна Парцела бр.2.06 од ДУП урбан блок,,Пролет 1,,на Делчево КО Делчево,Општина Делчево  – постапка бр. 38438 – т.бр. 03-177/2021 од август 2021 г изработена од  Друштво за производство, трговија, услуги и инженеринг ИДЕА-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Струмица Лиценца бр.0081  издадена на 24,07,2014 г

Постапка во  систем 38438

Со барањето е приложена следната документација и докази:

 1. Барање за одобрување од септември 2021 г поднесено преку системот е – урбанизам 28,09,2021г
 2. Полномошно узп 2718/2021 од 30,08,2021г
 3. Имотен лист бр,1105-7962/2021 од 28,09,2021г
 4. Извод од ДУП бр,12-1151/2 од 05,07,2021г
 5. Извод од ДУП бр,12-1152/2 од 05,07,2021г
 6. Геодетски елаборат бр,343/3-21 од 30,08,2021г
 7. Скица со предлога за парцелација dwg
 8. ПИМ ( поврзано во релевантни постапки –постапка бр 39819)
 9. Известувања за соседи уп1 08-4 од16,12,2021г
 10. Мислење ЕВН бр,10-55/4 -431 од 20,12,2021 г
 11. Мислење АКН бр,0939-17550/2 од 16,12,2021г
 12. Годишна програма за изработка на урбанситички планови за 2022г бр09-2544/1 од 28,12,2021г
 13. Записник од јавен увид од Комисија уп1 08-4 од 12,01,2022г
 14. Мислење по јавен увид од Комисија уп1 08-4 од 12,01,2022г
 15. Урбанистички проект со план за парцелација Градежна Парцела бр.2.05 и Градежна Парцела бр.2.06 од ДУП урбан блок,,Пролет 1,,на Делчево КО Делчево,Општина Делчево – постапка бр. 38438 – т.бр. 03-177/2021 од август 2021 г

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и позитивно мислење- предлог   од Комисијата за урбанизам УП1 бр 08-4 од 12,01,2022 г констатира  дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 )  и донесе решение како во диспозитивот.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

Потврда со која се ОДОБРУВА Урбанистички проект со план за парцелација

Решение со кое се ОДОБРУВА Урбанистички проект со план за парцелација

изработил:
диа Горан Петровски

одобрил
Звонко Атанасов

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник
Горан Трајковски

Shares