С О О П Ш Т Е Н И Е за организирање на јавен увид на изработен Урбанистички план

УП 1 бр 08- 8  од 11,02,2022
Општина Делчево
Република С Македонија

 

Врз основа на член 62 став 10 и член 35 став 3 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02), и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Делчево за 2022  година со Одлука бр. 09- 2544/1 од 28,12,2022  година,  Градоначалникот на Општина Делчево го дава следново :

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на јавен увид   на изработен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на пречистителна станица за вода за пиење, со намена Е1.5-Инфраструктури на водоснабдувањето (станици за пречистување и дезинфекција), КO Тработивиште, Општина Делчево  –технички број 49/21 од јануари 2020 г  изработен од ДООЕЛ ,, УРБАНПРОЕКТИНГ,, Велес

Проектниот опфат Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на пречистителна станица за вода за пиење, со намена Е1.5-Инфраструктури на водоснабдувањето (станици за пречистување и дезинфекција), КO Тработивиште, Општина Делчево е со проектен опфат со површина на проектниот опфат од 12057 m2

Проектната документација се изработува по прифатена иницијатива за изработка на урбанистичка документација  од страна на Комисијата за урбанизам на Општина Делчево и одобрена Проектна програма

Јавниот увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на пречистителна станица за вода за пиење, со намена Е1.5-Инфраструктури на водоснабдувањето (станици за пречистување и дезинфекција), КO Тработивиште, Општина Делчево ке се спроведе со објава на урбанистичкиот проект на официјалната  web  страна на Општина Делчево : www.delcevo.gov.mk

Јавниот увид ке трае 15 дена од објавувањето на Соопштението , започнувајки од 11.02.2022 г  до 28,02,2022 год

Во споменатиот период , заинтерисираните грагани и правни лиоца ид конкретното подрачје опфатено со планот ке може да доставуваат писмени забелечки, предлози и анкетни листови до Општина Делчево

Анкетен лист

СООПШТЕНИЕ за ЈАВЕН УВИД пречистителна февруару 2022

Општина Делчево  –  Градоначалник
Горан Трајковски

 

Shares