Соопштение за организирање на јавен увид на изработен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани за проектен опфат КО ОЧИПАЛА ,Општина Делчево

Република С Македонија
УП 1 бр 08- 3  од 02,03,2022 г .
Општина Делчево

Врз основа на член 62 став 10 и член 35 став 3 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02), и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Делчево за 2022  година со Одлука бр. 09- 2544/1 од 28,12,2021  година,  Градоначалникот на Општина Делчево го дава следново :

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на јавен увид   на изработен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани за проектен опфат КО ОЧИПАЛА ,Општина Делчево  (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со инсталирана моќност до 1,6 MW ) –технички број 03-265/2021  од декември 2021 г, изработен од ДПТУИ ИДЕА- КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ СТРУМИЦА Проектен опфат: КП 923; КП 924 и КП 963 КО ОЧИПАЛА, Општина Делчево

Проектниот опфат Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани за проектен опфат КО ОЧИПАЛА , Проектен офат: КП 923; КП 924 и КП 963 КО ОЧИПАЛА, Општина Делчево e со површина на проектниот опфат од 17608.22 m2,со

Проектната документација се изработува по прифатена иницијатива за изработка на урбанистичка документација  од страна на Комисијата за урбанизам на Општина Делчево и одобрена Проектна програма

Јавниот увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани за проектен опфат КО ОЧИПАЛА ,Општина Делчево  (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со инсталирана моќност до 1,6 MW ) –технички број 03-265/2021  од декември 2021 г, изработен од ДПТУИ ИДЕА- КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ СТРУМИЦА Проектен опфат: КП 923; КП 924 и КП 963 КО ОЧИПАЛА, Општина Делчево ке се спроведе со објава на урбанистичкиот проект на официјалната  web  страна на Општина Делчево : www.delcevo.gov.mk

Јавниот увид ке трае 15 дена од објавувањето на Соопштението , започнувајки од 02,03,2022 год  до 24,03,2022 год.

Во споменатиот период , заинтерисираните грагани и правни лиоца ид конкретното подрашје опфатено со планот ке може да доставуваат писмени забелечки, предлози и анкетни листови до Општина Делчево

Соопштение за организирање на јавен увид

Анкетен лист-Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани за проектен опфат КО ОЧИПАЛА

Општина Делчево  –  Градоначалник
Горан Трајковски

Shares