Соопштение за организирање на јавен увид на изработен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план – за намена Е1.13 Површински соларни и фотоволтаични централи (за поставување на фотонапонски панели на земја) во опфат на КО Град – Општина Делчево

Република Северна Македонија
УП1 бр 08 – 2  од 17.03.2022
Општина Делчево

Врз основа на член 62 став 10 и член 35 став 3 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02), и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Делчево за 2022 година со Одлука бр. 09 – 2544/1 од 28.12.2021  година,  Градоначалникот на Општина Делчево го дава следново :

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на јавен увид на изработен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план – за намена Е1.13 Површински соларни и фотоволтаични централи (за поставување на фотонапонски панели на земја)  во опфат на КО Град – Општина Делчево К.П. бр. 4036/1 К.П. бр.4854, К.П. бр. 4855, К.П. бр. 4856 и дел од К.П. бр. 4037/1 КО Град-Општина Делчево.

Проектниот опфат Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план – за изградба на фотоволтаични централи (за поставување на фотонапонски панели на земја), со намена Е1.13 Површински соларни и фотоволтаични централи (за поставување на фотонапонски панели на земја)  во опфат на ко Град – Општина Делчево К.П. бр. 4036/1, К.П. бр.4854, К.П. бр. 4855, К.П. бр. 4856 и дел од К.П. бр. 4037/1 КО Град-Општина Делчево е со проектен опфат со површина на проектниот опфат од 344,40 m2.

Проектната документација се изработува по прифатена иницијатива за изработка на урбанистичка документација  од страна на Комисијата за урбанизам на Општина Делчево и одобрена Проектна програма.

Јавниот увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план – за намена Е1.13 Површински соларни и фотоволтаични централи (за поставување на фотонапонски панели на земја)  во опфат на ко Град – Општина Делчево ке се спроведе со објава на урбанистичкиот проект на официјалната web страна на Општина Делчево: www.delcevo.gov.mk

Јавниот увид ке трае 15 дена од објавувањето на Соопштението, започнувајки од 18.03.2022 г  до 03.04.2022 год

Во споменатиот период, заинтерисираните грагани и правни лиоца ид конкретното подрачје опфатено со планот ке може да доставуваат писмени забелечки, предлози и анкетни листови до Општина Делчево.

СООПШТЕНИЕ за ЈАВЕН УВИД фотоволтаи Алпин Ком

Анкетен лист фотоволтаи Алпин Ком

 

Општина Делчево  –  Градоначалник
Горан Трајковски

Shares