РЕШЕНИЕ со кое се ОДОБРУВА Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на дел од КП 921 и дел од КП 922 КО ОЧИПАЛА, Општина Делчево (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со инсталирана моќност до 1 MW )

Врз основа на  глава 5 точка 2 и 3  член 62 од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 225/20 ),  Барање за одобрување од бр. 32/20 од 05.05.2022  г поднесено преку системот е – урбанизам  на 05.05.2022  г. и член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002)  на ден 29,07,2022 г Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО –
УП 1 –  08 – 6   од    29,07.2022 година

РЕШЕНИЕ

со  кое се ОДОБРУВА  Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на дел од КП 921 и дел од КП 922 КО ОЧИПАЛА, Општина Делчево (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со инсталирана моќност до 1 MW ) тех.бр  03-135/2022 изработена од Друштво за производство, трговија, услуги и инженеринг ИДЕА-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Струмица – од аптил 2022 г. Со лиценца бр.0081  издадена на 24.07.2014 г

Постапка во  систем – 42907

Образложение

   Општина Делчево започна постапка за одобрување на Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на дел од КП 921 и дел од КП 922 КО ОЧИПАЛА, Општина Делчево (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со инсталирана моќност до 1 MW ) тех.бр  03-135/2022 изработена од Друштво за производство, трговија, услуги и инженеринг ИДЕА-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Струмица – од аптил 2022 г. Со лиценца бр.0081  издадена на 24.07.2014 г Постапка во  систем – 42907

Со барањето е приложена следната документација и докази:

  • Барање за одобрување бр. 32/20 од 05.05.2022 гподнесено преку системот е – урбанизам на 05.05.2022 г
  • Проектна програма тех.бр. 03-135/2022 од април 2022 г
  • Полномошно бр. узп 1328/2022 од 18.04.2022 г
  • Полномошно бр. узп 3244/2021 од 15.06.2021 г
  • Имотен лист бр.482
  • Услови за планирање на просторот тех.бр. Y22022 јуни 2022 г
  • Решение за услови за планирање УП1-15 11058/2022од 15.06.2022 г

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и предлогот  од Комисијата за урбанизам УП1 бр 08-6 од 12.07.2022 г констатира  дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 )  и донесе решение како во диспозитивот.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

РЕШЕНИЕ со кое се ОДОБРУВА Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на дел од КП 921 и дел од КП 922 КО ОЧИПАЛА

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на дел од КП 921 и дел од КП 922 КО ОЧИПАЛА ,Општина Делчево (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со инсталирана моќност до 1 MW )

 

изработил:
диа Горан Петровски

одобрил
Звонко Атанасов

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник
Горан Трајковски

Shares