Одлука за неспроведување на стратегиска оцена (СЕА форма, пречистителна станица с.Тработивиште))

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на пречистителна станица за вода за пиење, со намена Е1.5-Инсфраструктура на водоснабдувањето (станици за пречистување и дезинфекција), КО Тработивиште, Општина Делчево

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена-Тработивиште

СЕА пречистителна во с.Тработивиште

Доставување акти пречистителна Тработивиште

Одговор МЖСПП пречистителна Тработивиште

Shares