РЕШЕНИЕ со кое се ОДОБРУВА Проектна програма за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Е-1.13) – Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 3MW на КП 945, КП 946, КП 956, КП 957, КП 958 и КП 959 КО Очипала, Општина Делчево

Врз основа на  глава 5 точка 2 и 3 и член 62 од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 225/20 ), Барање за одобрување од бр.32/20од 05.05.2022  г поднесено преку системот е – урбанизам  на 01,06.2022  г. и член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002)  на ден 10,08,2022 г Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО –

УП 1 -08- 17од 10.08.2022 година

РЕШЕНИЕ

со кое се ОДОБРУВА  Проектна програма за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Е-1.13) – Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 3MW на КП 945, КП 946, КП 956, КП 957, КП 958 и КП 959 КО Очипала,  Општина Делчево тех.бр026/05/22 од јуни 2022.   Изработувач на Урбанистичкиот проект е ДППИ ТАЈФА ПЛАН доо Скопје со Лиценца бр.0018 издадена на 14,01,2019 г. што е во согласност со законските одредби.

 

Постапка во  систем -43574

Образложение

Општина Делчево започна постапка за одобрување на ОДОБРУВА  Проектна програма за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Е-1.13) -Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 3MW наКП 945, КП 946, КП 956, КП 957, КП 958 и КП 959 КО Очипала, Општина Делчево тех.бр026/05/22 од јуни 2022.   Изработувач на Урбанистичкиот проект е ДППИ ТАЈФА ПЛАН доо Скопје со Лиценца бр.0018 издадена на 14,01,2019 г.

Постапка во  систем – 43574

Со барањето е приложена следната документација и докази:

  • Барање за одобрување бр. 0307-093 од 01,05,2022 г поднесено преку системот е – урбанизам на 01,06.2022 г
  • Проектна програма тех.бр. 026/05/22од јуни 2022 г
  • Полномошно бр.узп 2414/2022 од 23,05,2022 г
  • Полномошно бр. узп 1783/2022 од 25,05,2022 г
  • Известување за заверка на геодетски елаборат бр 1110-19/2022 од 31,05,2022 г
  • Геодетски елаборат – ажурирана геодетска подлога бр,183/3-21 од31,05,2022 г
  • Потврда за опфат бр12-934/2 од 25,05,2022 г
  • Одлука од совет бр,09-922/1 од23,05,2022г
  • Услови за планирање на просторот тех.бр. Y26622јули 2022 г
  • Решение за услови за планирање УП1-15 1291/2022 од 13,07.2022 г

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и предлогот  од Комисијата за урбанизам УП1 бр 08-17од08,08.2022 г констатира дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 )  и донесе решение како во диспозитивот.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

изработил:
диа Горан Петровски

одобрил
Звонко Атанасов

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник
Горан Трајковски

Shares