РЕШЕНИЕ Со кое се ОДОБРУВА Предлог – Проектна програма за Изменување и дополнување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани (за поставување на фотонапонски панели на земја) на КП 4036/1, КП 4854, КП 4855, КП 4856 и дел од КП 4037/1, КО Град, Општина Делчево т.бр 44/22 од јули 2022 г постапка во систем – 44634

Врз основа на член 62 и 63 од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С.Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 225/20 ), Барање за одобрување од јули 2022 г поднесено преку системот е – урбанизам на 20.07.2022 г. член 87 и 88 од Законот за општа управна постапка ( Сл. РМ 124/2015 ) член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002) и на ден 29.08.2022 г Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО –  УП 1 08 – 13 од 29.08.2022 година

РЕШЕНИЕ

Со кое се ОДОБРУВА Предлог – Проектна програма за Изменување и дополнување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани (за поставување на фотонапонски панели на земја) на КП 4036/1, КП 4854, КП 4855, КП 4856 и дел од КП 4037/1, КО Град, Општина Делчево  т.бр 44/22 од јули 2022 г постапка во систем – 44634

Образложение

            Општина Делчево започна постапка за одобрување на Предлог – Проектна програма за Изменување и дополнување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани (за поставување на фотонапонски панели на земја) на КП 4036/1, КП 4854, КП 4855, КП 4856 и дел од КП 4037/1, КО Град, Општина Делчево  т.бр 44/22 од јули 2022 г изработена од Друштво за проектирање, трговија и инженеринг УРБАН ПРОЕКТИНГ ДООЕЛ Велес Лиценца бр.0054  издадена на 12.05.2021 г

постапка во систем -44634

Со барањето е приложена следната документација и докази:

  • Проектна програма тех.бр. 03-154/2021 од октомври 2021 г
  • Барање за одобрување од јули 2022 г поднесено преку системот е – урбанизам на 20.07.2022 г
  • Полномошно бр 3045/2022 од 04.07.2022 г
  • Решение за услови за планирање УП1 – 15 13/2022 од 12.01.2022 г
  • Имотен лист бр 1105-3312/2022 од 18.04.2022
  • Изјава за финансирање бр. 3044/2022 од 04.07.2022

Градоначалникот на Општина Делчево по извршениот увид во приложената документација и позитивно мислење – предлог од Комисијата за урбанизам УП1 бр 08-3 од 24.08.2022 г констатира дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ) и донесе решение како во диспозитивот.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

Решение од градоначалник за одобрување-АЛПИН КОМ

Проектна програма – АЛПИН КОМ

изработил:
помлад соработник
Андријана Соколовска

Контролирал:
диа Горан Петровски
одобрил:
Звонко Атанасов

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник
Горан Трајковски

Shares