Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП 962 и КП 964 КО ОЧИПАЛА,Општина Делчевотех.бр 03-252/2022 од јули 2022 г (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со инсталирана моќност до 1 MW )

Shares