Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на дел од КП 921 и дел од КП 922 КО ОЧИПАЛА, Општина Делчево тех.бр 03-135/2022 (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со инсталирана моќност до 1 MW )

Shares