С О О П Ш Т Е Н И Е За организирање на јавен увид на изработен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП 925 КО ОЧИПАЛА

Република Северна Македонија
УП 1 бр 08 – 21  од 15.09.2022 г
Општина Делчево

Врз основа на член 62 став 10 и член 35 став 3 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02), и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Делчево за 2022 година со Одлука бр. 09 – 2544/1 од 28.12.2021  година,  Градоначалникот на Општина Делчево го дава следново :

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на јавен увид на изработен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП 925 КО ОЧИПАЛА ,Општина Делчево тех.бр  03- 253/2022 од јули 2022г.

 Изработувач на Урбанистичкиот проект е Друштво за производство, трговија, услуги и инженеринг ИДЕА-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Струмиц Лиценца бр.0081 издадена на 24.07.2014 г. што е во согласност со законските одредби.

Проектниот со површина на проектниот опфат од 18423,24 m2.

Проектната документација се изработува по прифатена иницијатива за изработка на урбанистичка документација  од страна на Комисијата за урбанизам на Општина Делчево и одобрена Проектна програма.

Јавниот увид на : Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП 925 КО ОЧИПАЛА ,Општина Делчево тех.бр  03- 253/2022 од јули 2022г. ке се спроведе со објава на урбанистичкиот проект на официјалната web страна на Општина Делчево: www.delcevo.gov.mk

Јавниот увид ке трае 15 дена од објавувањето на Соопштението, започнувајки од 16.09.2022 г  до 03,10.2022 год

Во споменатиот период, заинтерисираните грагани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот ке може да доставуваат писмени забелешки, предлози и анкетни листови до Општина Делчево.

Соопштение за јавен увид

Анкетен лист – Фотоволтаи 925 Очипала

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Трајковски

Shares