РЕШЕНИЕ Со кое се ОДОБРУВА Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП 962 и КП 964 КО ОЧИПАЛА (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со инсталирана моќност до 1 MW ) ,Општина Делчево т.бр 03-252/2022 од јули 2022 г постапка во систем – 44989

Врз основа на  член 62 и 63 од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 225/20 ),  Барање за одобрување од август 2022 г поднесено преку системот е – урбанизам  на 05.08.2022 г. член 87 и 88 од Законот за општа управна постапка ( Сл. РМ 124/2015 ) член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002)  и  Прирачникот за начинот на водење на постапката за изготвување и одобрување на урбанистички проект со план за парцелација ( бр.24-6836/1 од 15.10.2021 г) на ден 28.10.2022 г Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО –
УП 1 – 08 – 19 од 28.10.2022 година

РЕШЕНИЕ

Со кое се ОДОБРУВА Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП 962 и КП 964 КО ОЧИПАЛА  (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште  со  инсталирана моќност до 1 MW )   ,Општина Делчево т.бр 03-252/2022 од јули 2022 г постапка во систем – 44989

Образложение

            Општина Делчево започна постапка за одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП 962 и КП 964 КО ОЧИПАЛА ,Општина Делчево (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште  со  инсталирана моќност до 1 MW )   т.бр 03-252/2022 од јули 2022 г изработена од ДПТУИ ИДЕА – консалтинг дооел – Струмица бр.0081  издадена на 24.07.2014 г постапка во систем -44989

Со барањето е приложена следната документација и докази:

 • Барање за одобрување од 05.08.2022 г поднесено преку системот е – урбанизам 05.08.2022 г.
 • Полномошно бр. узп 3244/2021 од 15.06.2021 г
 • Полномошно бр. узп 1328/2022 од 18.04.2022
 • Имотен лист бр.482
 • Проектна програма тех.бр. 03-136/2022 од април 2022 г
 • ПИМ
 • АЕК бр.1404-1481/2 од 16.05.2022 г
 • Податоци и информации 10-4674/2 од 13.05.2022
 • Агенција за цивилно воздухопловство бр. 12-8/426 од 06.05.2022
 • НЕР бр. 15-1710/2 од 11.05.2022
 • Телеком бр.42911 од 16.05.2022
 • МЕПСО бр.11-2857/1 од 18.05.2022
 • ДЗС 09-36/2 од 10.05.2022
 • ЈП Железници 2001-2208/2 од 23.05.2022
 • Услови за планирање Y22122 од јуни 2022 г
 • Решение за услови бр. УП1 -15 1108/2022 г од 15.06.2022 г
 • Геодетски елаборат бр.105/3-22 од 28.03.2022 г
 • Известување за заверка на елаборат 1110-8/2022 од 28.03.2022 г
 • Електронски запис од 05.08.2022 г
 • Мислење Телеком бр. 44989 од 11.08.2022
 • Мислење ЕВН бр.10-55/5-225 од 17.08.2022
 • Мислење ДЗС бр.09-66/2 од 11.08.2022 г
 • Мислење ГА-МА бр.0308-1596/2 од 17.08.2022 г
 • Мислење НЕР 15-2518/2 од 29.08.2022 г
 • Мислење МЗЖ УП1 15-587/2022 од 01.04.2022г
 • Мислење АЕК бр 1404-2392/2 од 23.08.2022 г
 • Мислење АКН тех.бр. 0939-11947/1 од 11.08.2022 г
 • Мислење А1 бр.11-5674/1 од 11.08.2022 г
 • Мислење МЕПСО 10-4363/1 од 18.08.2022
 • Соопштение за јавен увид УП1 08- 19 од 14.09.2022 г
 • Прифакање неспроведување оценка СЕА УП1 15-587/2022 од 01.04.2022г
 • Ревизија т.бр. 160/22 од 09.2022
 • Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП 962 и КП 964 КО ОЧИПАЛА ,Општина Делчево (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со инсталирана моќност до 1 MW )   т.бр 03-252/2022 од јули 2022 г изработена од ДПТУИ ИДЕА – консалтинг дооел – Струмица лиценца бр.0081  издадена на 24.07.2014 г
 • Записник од јавен увид уп1 08-19 од 10.2022 г
 • Мислење од комисија по јавен увид уп1 08-19 од 10.2022 г

Одлука од совет 09-504/1 15.03.2022 г

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и позитивно мислење – предлог од Комисијата за урбанизам УП1 бр 08-19 од 17.10.2022 г констатира  дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ) и донесе решение како во диспозитивот.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

Решение од Градоначалник за одобрувањена КП962 и 964.docx

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 на КП 962 и КП 964 КО ОЧИПАЛА

 

изработил:
Андријана Соколовска

контролирал:
диа Горан Петровски

одобрил
Звонко Атанасов

                                                                                     ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник
Горан Трајковски

 

Shares