РЕШЕНИЕ Со кое се ОДОБРУВА Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на дел од КП 921 и дел од КП 922 КО ОЧИПАЛА, Општина Делчево (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште  со  инсталирана моќност до 1 MW )  т.бр 03-251/2022 од јули 2022 г постапка во систем – 44954

Врз основа на  член 62 и 63 од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 225/20 ),  Барање за одобрување од август 2022 г поднесено преку системот е – урбанизам  на 04.08.2022 г. член 87 и 88 од Законот за општа управна постапка ( Сл. РМ 124/2015 ) член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002)  и  Прирачникот за начинот на водење на постапката за изготвување и одобрување на урбанистички проект со план за парцелација ( бр.24-6836/1 од 15.10.2021 г) на ден 28.10.2022 г Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО –
УП 1 – 08 – 18 од 28.10.2022 година

 

РЕШЕНИЕ

Со кое се ОДОБРУВА Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на дел од КП 921 и дел од КП 922 КО ОЧИПАЛА, Општина Делчево (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште  со  инсталирана моќност до 1 MW )  т.бр 03-251/2022 од јули 2022 г постапка во систем – 44954

Образложение

Општина Делчево започна постапка за одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на дел од КП 921 и дел од КП 922 КО ОЧИПАЛА, Општина Делчево (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште  со  инсталирана моќност до 1 MW )    т.бр 03-251/2022 од јули 2022 г изработена од ДПТУИ ИДЕА – консалтинг дооел – Струмица бр.0081  издадена на 24.07.2014 г постапка во систем -44954

Со барањето е приложена следната документација и докази:

 • Барање за одобрување од 04.08.2022 г поднесено преку системот е – урбанизам 04.08.2022 г.
 • Полномошно бр. узп 3244/2021 од 15.06.2021 г
 • Полномошно бр. узп 1328/2022 од 18.04.2022
 • Имотен лист бр.482
 • Проектна програма тех.бр. 03-135/2022 од април 2022 г
 • ПИМ
  • АЕК бр.1404-1486/2 од 16.05.2022 г
  • Податоци и информации 10-4687/2 од 16.05.2022
  • Агенција за цивилно воздухопловство бр. 12-8/425 од 06.05.2022
  • НЕР бр. 15-1711/2 од 11.05.2022
  • ЕВН бр.10-26/4-105 од 10.05.2022
  • Телеком бр.42908 од 10.05.2022
  • МЕПСО бр.11-2908/1 од 19.05.2022
  • ДЗС 09-37/2 од 10.05.2022
  • ЈП Железници 2001-2210/2 од 17.05.2022

 

 • Услови за планирање Y22022 од јуни 2022 г
 • Решение за услови бр. УП1 -15 1105/2022 г од 15.06.2022 г
 • Геодетски елаборат бр.104/3-21 од 28.03.2022 г
 • Известување за заверка на елаборат 1110-12/2022 од 28.03.2022 г
 • Електронски запис од 008.2022 г
 • Мислење АЦВ бр.12-8/817 од 10.08.2022
 • Мислење Телеком бр. 44954 од 11.08.2022
 • Мислење ЕВН бр.10-55/5-234 од 17.08.2022
 • Мислење ДЗС бр.09-65/2 од 11.08.2022 г
 • Мислење ГА-МА бр.0308-1597/2 од 17.08.2022 г
 • Мислење АЕК бр 1404-2393/2 од 23.08.2022 г
 • Мислење АКН тех.бр. 0939-11939/1 од 11.08.2022 г
 • Мислење А1 бр.11-5673/1 од 11.08.2022 г
 • Мислење МЕПСО 10-4365/1 од 18.08.2022
 • Соопштение за јавен увид УП1 08- 18 од 12.09.2022 г
 • Прифакање неспроведување оценка СЕА бр УП1 15 – 589/2022 од 01,04,2022 г
 • Ревизија т.бр. 161/22 од 09.2022
 • Одлука од совет 09-504/1 о 15,03,2022 г
 • Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на дел од КП 921 и дел од КП 922 КО ОЧИПАЛА, Општина Делчево (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со инсталирана моќност до 1 MW )  т.бр 03-251/2022 од јули 2022 г изработена од ДПТУИ ИДЕА – консалтинг дооел – Струмица бр.0081  издадена на 24.07.2014 г
 • Записник од јавен увид уп1 08-18 од 10.2022 г
 • Мислење од комисија по јавен увид уп1 08-18 од 10.2022 г
 • Годишна програма за изработка на урбанситички планови за 2022г бр.09-2544/1 од 28.12.2021г

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и позитивно мислење – предлог од Комисијата за урбанизам УП1 бр 08-18 од 17.10.2022 г констатира  дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ) и донесе решение како во диспозитивот.

 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

Решение од градоначалник за одобрување КП921

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 на дел од КП 921 и дел од КП 922 КО ОЧИПАЛА

 

изработил:
Андријана Соколовска

контролирал:
диа Горан Петровски

одобрил:
Звонко Атанасов

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник
Горан Трајковски

Shares