РЕШЕНИЕ за одобрување Проектна програма со кое се ОДОБРУВА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 10(20)Kv КАБЕЛСКИ ВОД СО НОВА КБТС 110/35/10 Kv „ШИШАРО ЗВЕГОР“ – ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО на кп. бр. 547/1 и дел од кп бр.551, до постоен столб на кп. бр. дел од кп бр. 40893 ко звегор вон град- општина Делчево тех.бр ПП-У-27/22 од ноември 2022 г.

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
УП 1 –  08- 26  од    02.12.2022 година

Врз основа на  глава 5 точка 2 и 3 и член 62 од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 225/20 ),  Барање за одобрување од бр. 0302-142/22-2  од 13.09.2022 г поднесено преку системот е – урбанизам  на 03.11.2022 г. и член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002)  на ден 02.12,2022 г Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

РЕШЕНИЕ за одобрување Проектна програма

со  кое се ОДОБРУВА   ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 10(20)Kv КАБЕЛСКИ ВОД СО НОВА КБТС 110/35/10 Kv „ШИШАРО ЗВЕГОР“ – ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО на кп. бр. 547/1 и дел од кп бр.551,  до постоен столб на кп. бр. дел од кп бр. 40893 ко звегор вон град- општина Делчево  тех.бр ПП-У-27/22 од ноември 2022 г.

Изработувач на Проектната програма е  Друштво за градежништво, архитектура, проектирање, инженеринг и дизајн СТУДИО АТРИУМ – ДОО Штип Лиценца бр.0089 издадена на 22.072021 г.  што е во согласност со законските одредби.

Постапка во  систем – 46113

Образложение

Општина Делчево започна постапка за одобрување на

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 10(20)Kv КАБЕЛСКИ ВОД СО НОВА КБТС 110/35/10 Kv „ШИШАРО ЗВЕГОР“ – ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО на кп. бр. 547/1 и дел од кп бр.551,  до постоен столб на кп. бр.  дел од кп бр. 40893 ко звегор вон град- општина Делчево  тех.бр ПП-У-27/22 од ноември 2022 г.  Изработена од  Друштво за градежништво, архитектура, проектирање, инженеринг и дизајн СТУДИО АТРИУМ – ДОО Штип Лиценца бр.0089 издадена на 22.072021 г.  што е во согласност со законските одредби.

Со барањето е приложена следната документација и докази:

  • Барање за одобрување бр. 0302-142/22-2 од 13,09,2022г поднесено преку системот е – урбанизам
  • Проектна програма тех.бр. ПП-У-27/22 од ноември 2022 (pdf/dwg)
  • Полномошно бр. узп 5582/2022 од 14,11,2022 г
  • Услови за планирање на просторот тех.бр. Y 27122 август 2022 г
  • Решение за услови за планирање УП1-15 1511/2022од 19,18,2022
  • Плански опфат геодетска подлога во dwg
  • Мислење од комисија УП 1 бр 08-26 од 25,11,2022 г

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и Предлогот  за одобрување од Комисијата за урбанизам УП 1 бр 08-26 од 25,11,2022 г констатира  дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 )  и донесе решение како во диспозитивот.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

Решение од градоначалник за одобрување УП 08-26 ПП 01

Решение за услови за планирање на просторот УП1-15-1511-20220819

изработил:
диа Горан Петровски

одобрил:
Звонко Атанасов

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник
Горан Трајковски

Shares