РЕШЕНИЕ со кое се ОДОБРУВА Урбанистичкиот проект за градежно земјиште за стопански и индустриски намени во УЕ 2 Блок 2.1 дел од КП 5912/1 КО Делчево, со намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија, Општина Делчево т.бр 12-06/22 од ноември 2022 г – изработена од Друштво за трговија, производство, градежништво, услуги и консалтинг ЧИП ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје лиценца бр.95 издадена на 14.02.2017 г – постапка во систем – 44450

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО –
УП 1 – 08 – 14 од 21,11.2022 година

Градоначалникот на Општина Делчево , решавајки по Барање бр 09-282/1 г од 13,07,2022 г  за одобрување на   Урбанистичкиот проект за градежно земјиште за стопански и индустриски намени во УЕ 2 Блок 2.1 дел од КП 5912/1 КО Делчево, со намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија, Општина Делчево т.бр 12-06/22  од ноември 2022 г а врз основа на  член 62 од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 225/20 )  а по член 87 и 88 од Законот за општа управна постапка ( Сл. РМ 124/2015 ) член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002)  го  донесе следново :

РЕШЕНИЕ

Со кое се ОДОБРУВА Урбанистичкиот проект за градежно земјиште за стопански и индустриски намени во УЕ 2 Блок 2.1 дел од КП 5912/1 КО Делчево, со намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија, Општина Делчево т.бр 12-06/22 од ноември 2022 г – изработена од Друштво за трговија, производство, градежништво, услуги и консалтинг ЧИП ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје лиценца бр.95  издадена на 14.02.2017 г – постапка во систем – 44450

Образложение

            Општина Делчево започна постапка за одобрување на Урбанистичкиот проект за градежно земјиште за стопански и индустриски намени во УЕ 2 Блок 2.1 дел од КП 5912/1 КО Делчево, со намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија, Општина Делчево т.бр 12/06/22 од ноември 2022 г изработена од Друштво за трговија, производство, градежништво, услуги и консалтинг ЧИП ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје лиценца бр.95  издадена на 14.02.2017 г

постапка во систем -44450

Со барањето е приложена следната документација и докази:

 • Барање за одобрување од бр, 09- 282/1 од 07.2022 г поднесено преку системот е – урбанизам 13.07.2022 г.
 • Полномошно бр. узп 3082/2022 од 05.07.2022 г
 • Проектна програма за изработка на урбанистички проект за градежно земјиште во УЕ 2 Блок 2.1 дел од КП бр.5912/1 КО Делчево, со намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија, Општина Делчево бр.0201/86 од 10,10.2022г
 • Геодетски елаборат за посебни намени –ажурирана геодетска подлога бр. 118/22-4 од 06,07,2022 г ( пдф , двг)
 • Извод од ГУП бр.12-670/2 од 07.04.2022
 • Проектна програма бр.0201/108 од 10.10.2022
 •  ПИМ
  • АЕК бр.1404-1486/2 од 15,06.2022 г
  • ДЗС бр,09-45/2 од 07,06,2022г
  • МЕПСО бр 11-3329/1 од 09,06,2022г
  • ЕВН бр.10-26/4-149 од 15,06,2022 г
  • Телеком бр.43711 од 13,06,2022 г
  • УЗКН бр, 08-1575 од 12,06,2022 г
  • ГАМА бр. 0308-1338/2 од 04,07,2022 г
  • ЈКПД Брегалница од 28,06,202 г
  • ДЗС 09-45/2 од 07.06.2022
 • Известување за заверка на елаборат 1110-22/2022 од 06.07.2022 г
 • Електронски запис од 07.11.2022 г
 • Известување бр. 09-281/3 од 07,11,2022 г
 • Ревизија т.бр. 38/22 од Ноември 2022
 • Урбанистичкиот проект за градежно земјиште за стопански и индустриски намени во УЕ 2 Блок 2.1 дел од КП 5912/1 КО Делчево, со намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија, Општина Делчево т.бр 12-06/22 од ноември 2022 г – изработена од Друштво за трговија, производство, градежништво, услуги и консалтинг ЧИП ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје лиценца бр.95 издадена на 14.02.2017 г
 • Мислење од комисија уп1 бр 08-14 од 16,11,2022 г

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и позитивно мислење – предлог од Комисијата за урбанизам уп1 бр 08-14 од 16,11,2022 г констатира  дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ) и донесе решение како во диспозитивот.

Врз основа на тоа а согласно член 62 од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ) донесено е Решение како во диспозитивот

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА СТОПАНСКИ И ИНДУСТРИСКИ НАМЕНИ ВО УЕ 2 БЛОК 2.1 НА ДЕЛ ОД КП5912-1

Потврда за одобрување фротирка-1

Решение од градоначалник за одобрување Фротирка потпишано

изработил
диа Горан Петровски

контролирал
Звонко Атанасов

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник
Горан Трајковски

Shares