С О О П Ш Т Е Н И Е За организирање на јавен увид на изработен УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 1827, КП 1829, КП 3177/2, КП 3177/1 И КП 3177/3, КО ЅВЕГОР-ВГР, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО (ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛИ НА ЗЕМЈА) СО МОЌНОСТ ДО 1,0 MW т.бр 163/22 изработена од Друштво за проектирање, трговија и инженеринг РЕСУРС ЛТДИ ДООЕЛ Кавадарци – од декември 2022 г

Република Северна Македонија
УП 1 бр 08 – 32  од 29,12.2022
Општина Делчево

Врз основа на член 62 став 10 и член 35 став 3 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02), и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Делчево за 2022 година со Одлука бр. 09 – 2544/1 од 28.12.2021  година,  Градоначалникот на Општина Делчево го дава следново :

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на јавен увид на изработен УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ  ЕЛЕКТРАНИ НА КП 1827, КП 1829, КП 3177/2, КП 3177/1 И КП 3177/3, КО ЅВЕГОР-ВГР, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО (ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛИ НА ЗЕМЈА) СО МОЌНОСТ ДО 1,0 MW  т.бр 163/22 изработена од Друштво за проектирање, трговија и инженеринг РЕСУРС ЛТДИ ДООЕЛ Кавадарци – од   декември  2022 г

Изработувач на Проектната програма  т.бр 163/22 е  Друштво за проектирање, трговија и инженеринг РЕСУРС ЛТДИ ДООЕЛ Кавадарци – од   ноември 2022 г.  со Лиценца за проектирање градби од прва категорија бр.П292/А која важи до 25,09,2028 г, што е во согласност со законските одредби.

Границата на проектниот опфат се движи по граница на катарските парцели, и тоа:
– од запад граничи со КП 1828 и КП 3203; – од југ граничи со КП 3178 и КП 3179;
– од исток гранички со КП 3179 , КП 3176 и КП 1826; – од север граничи со КП 4108/1, КП 1828 и КП 1826;

Во границите на проектниот опфат влегуваат следните катастарки парцели: КП 1827, КП 1829,
КП 3177/2, КП 3177/1 и КП 3177/3, КО Ѕвегор-вгр. Површината во рамки на опишаниот проектен
опфат изнесува 1,17ха или 11683м2.

Проектната документација се изработува по прифатена иницијатива за изработка на урбанистичка документација  од страна на Комисијата за урбанизам на Општина Делчево и одобрена Проектна програма.

Јавниот увид на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ  ЕЛЕКТРАНИ НА КП 1827, КП 1829, КП 3177/2, КП 3177/1 И КП 3177/3, КО ЅВЕГОР-ВГР, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО (ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛИ НА ЗЕМЈА) СО МОЌНОСТ ДО 1,0 MW  т.бр 163/22 изработена од Друштво за проектирање, трговија и инженеринг РЕСУРС ЛТДИ ДООЕЛ Кавадарци – од   декември  2022 г  ке се спроведе со објава на урбанистичкиот проект на официјалната web страна на Општина Делчево: www.delcevo.gov.mk

Јавниот увид ке трае 15 дена од објавувањето на Соопштението, започнувајки од 30,12.2022 г  до 16,01,2022 год

Во споменатиот период, заинтерисираните грагани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот ке може да доставуваат писмени забелечки, предлози и анкетни листови до Општина Делчево.

Соопштение за јавен увид

Анкетен лист Фотоволтаи 1827

 

                                                                                                                Општина Делчево  –  Градоначалник

                                                                                                                Горан Трајковски

Shares