РЕШЕНИЕ со кое се ОДОБРУВА Урбанистички проект за Изменување и дополнување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани (за поставување на фотонапонски панели на земја) на КП 4036/1, КП 4854, КП 4855, КП 4856 и дел од КП 4037/1, КО Град

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО –
УП 1 – 08 – 27 од 30,12.2022 година

Градоначалникот на Општина Делчево , решавајки по Барање бр 09-282/1 г од 13,07,2022 г  за одобрување на   Урбанистички проект за Изменување и дополнување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани (за поставување на фотонапонски панели на земја) на КП 4036/1, КП 4854, КП 4855, КП 4856 и дел од КП 4037/1, КО Град, Општина Делчево т.бр 44/22 од ноември 2022 г а врз основа на  член 62 од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 225/20 )  а по член 87 и 88 од Законот за општа управна постапка ( Сл. РМ 124/2015 ) член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002)  го  донесе следново :

РЕШЕНИЕ

Со кое се ОДОБРУВА Урбанистички проект за Изменување и дополнување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани (за поставување на фотонапонски панели на земја) на КП 4036/1, КП 4854, КП 4855, КП 4856 и дел од КП 4037/1, КО Град, Општина Делчево т.бр 44/22 од ноември 2022 г изработена од Друштво за проектирање, трговија и инженеринг УРБАН ПРОЕКТИНГ ДООЕЛ Велес бр.0054  издадена на 12.05.2021 г  – постапка во систем -46435

 

Образложение

            Општина Делчево започна постапка за одобрување на Урбанистички проект за Изменување и дополнување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани (за поставување на фотонапонски панели на земја) на КП 4036/1, КП 4854, КП 4855, КП 4856 и дел од КП 4037/1, КО Град, Општина Делчево т.бр 44/22 од ноември 2022 г изработена од Друштво за проектирање, трговија и инженеринг УРБАН ПРОЕКТИНГ ДООЕЛ Велес бр.0054  издадена на 12.05.2021 г  што е во согласност со законските одредби – постапка во систем -46435

Со барањето е приложена следната документација и докази:

 • Барање за одобрување од 44/22 од 2308,2022 г
 • Имотен лист 1178 од 18,04,2022г
 • Идеен проект тех.бр.09-626/2 од октомври 20221 г
 • Полномошно узп 3045/2022 од 04,07,2022 г
 • Проектна програма тех.бр.44/22 од јули 2022 г
 • Решение за одобрена ПП УП бр,08-13 од 29,08,2022 г
 • ПИМ
  • АЦВ бр.12-8/687 од 05,07,2022 г
  • Дзс бр.09-5112 од 06,07,2022 г
  • ЈПДП бр 10-6612/2 од 13,07,2022г
  • ЕВН бр.10-26/2-395 од 06,07,2022г
  • Телеком бр.44320 од 08,07,2022 г
  • МЕПСО бр.11-3890/1 од 12,07,2022 г
  • АЕК бр 1404-2078/2 од 14,07,2022 г
  • НЕР бр 15-2184/2 од 22,07,2022 г
  • ЈПКД Брегалница бр 17,07,2022 г
  • ЕД 10-26/4-182 08,08,2022 г
  • МЖСПП води 11-5446/4 од 19,08,2022 г
  • Ад Водостопанство бр,11-2011/3 од 23,08,2022 г
 • Услови за планирање Y36121 од декември 2021 г
 • Решение за услови бр. УП1 -1513/2022 г од 12.01.2022 г
 • Геодетски елаборат бр.218/3-22 од 05,07,2022 г
 • Ажурирана геодетска подлога двг
 • Известување за заверка на елаборат 1110-21/2022 од 06,07,2022 г
 • Електронски запис од 12,10,2022 г
 • Електронски запис од 10,11,2022 г
 • Мислење АЦВ бр.12-8/1125 од 17,10,2022 г
 • Мислење Национални шуми бр 15-29/356 од 18,10,2022 г
 • Мислење Телеком бр.46435 од 20,10,2022 г
 • Мислење ГАМА бр, 0308-1994/2 од 19,10,2022 г
 • Мислење ЕВН бр.10-26/7-308 од 14,10.2022
 • Мислење ДЗС бр.09-83/2 опд 17,10,2022г
 • Мислење НЕР 15-2992/2 од 25,10,.2022 г
 • Мислење АЕК бр 1404-2961/2 од 21,10,2022 г
 • Мислење АКН. 0939-14340/4 од 16.03.2022 г
 • Мислење ЈКП Брегалница Делчево УП 08-2 од 28,11.2022
 • Мислење А1 бр.11-6986/1 од 17,,10,2022 г
 • Мислење УЗКН бр 08-1837/4 од 27,10,2022 г
 • Мислење МЕПСО 10-5588/1 од 20,10,2022 г
 • Соопштение за јавен увид УП1 08- 27 од 13,12,.2022 г
 • Ревизија т.бр. 09-09/289од 12.2022 г
 • Урбанистички проект за Изменување и дополнување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани (за поставување на фотонапонски панели на земја) на КП 4036/1, КП 4854, КП 4855, КП 4856 и дел од КП 4037/1, КО Град, Општина Делчево тех.бр 44/22 од ноември 2022 изработена Друштво за проектирање, трговија и инженеринг УРБАН ПРОЕКТИНГ ДООЕЛ Велес лиценца бр.0054  издадена на 12.05.2021 г
 • Записник од јавен увид уп1 08-27 од 30,12,2022 г
 • Мислење од комисија по јавен увид уп1 08-27 од 30,12,2022 г

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и позитивно мислење – предлог од Комисијата за урбанизам уп1 бр 08-27 од 30,12,2022 г констатира  дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ) и донесе решение како во диспозитивот.

Врз основа на тоа а согласно член 62 од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ) донесено е Решение како во диспозитивот

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

Урбанистички проект – Алпин ком

Решение од Градоначалник за одобрување АЛПИН КОМ

изработил:
Андријана Соколовска

контролирал:
диа Горан Петровски

одобрил:
Звонко Атанасов

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник
Горан Трајковски

Shares