РЕШЕНИЕ за одобрување Проектна програма со  кое се ОДОБРУВА Проектна програма за изработка на  Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за подземен нисконапонски кабел (10/20 kV) од КП1302/2 КО Тработивиште до ТС Обел Градба КО Град

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
УП 1 –  08- 35  од    30.01.2023 година

Врз основа на  глава 5 точка 2 и 3 и член 62 од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 225/20 ),  Барање за одобрување од бр. 163/22 од 03.11.2022  г поднесено преку системот е – урбанизам  на 27.12.2022 г. и член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002)  на ден 30.01.2023 г Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

РЕШЕНИЕ за одобрување Проектна програма

со  кое се ОДОБРУВА   Проектна програма за изработка на  Урбанистички проект вон опфат на
урбанистички план за подземен нисконапонски кабел (10/20 kV) од КП1302/2 КО Тработивиште до ТС Обел Градба КО Град – Општина Делчево  тех.бр. 045 / 08/ 22 од декември 2022  г изработена од  доо ТАЈФА ПЛАН Скопје лиценца бр. 0018  со важност до 14,01,2026 г што е во согласност со законските одредби. Постапка во  систем – 48329

Образложение

            Општина Делчево започна постапка за одобрување Проектна програма за изработка на  Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за подземен нисконапонски кабел (10/20 kV) од КП1302/2 КО Тработивиште до ТС Обел Градба КО Град – Општина Делчево  тех.бр. 045 / 08/ 22 од декември 2022  г изработена од  доо ТАЈФА ПЛАН Скопје лиценца бр. 0018  со важност до 14,01,2026 г што е во согласност со законските одредби.

Постапка во  систем – 48329

Со барањето е приложена следната документација и докази:

  • Барање за одобрување бр. 0307-224 од 12.2022 гподнесено преку системот е – урбанизам
  • Проектна програма тех.бр. 045/08/22 од декември 2022 г (pdf/dwg)
  • Полномошно бр. узп 9852/2022 од 30,09,.2022 г
  • Услови за планирање на просторот тех.бр. Y 49222 декември 2022 г
  • Решение за услови за планирање УП1-15 2399/2022од 20,12,2022 г
  • Геодетски елаборат –ажурирана геодетска подлога бр 258/3-22 од 02,09,2022 г
  • Електронска заверка бр 1110-25/2022 од 02,09,2022 г
  • Мислење од комисија УП 1 бр 08-35 од 23,01,2023 г

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и Предлогот  за одобрување од Комисијата за урбанизам УП 1 бр 08-35 од 23,01,2023 г констатира  дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 )  и донесе решение како во диспозитивот.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

Проектна програма со услови-п-4 каблирање 1302

 

изработил:
диа Горан Петровски

одобрил:
Звонко Атанасов

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник
Горан Трајковски

Shares