Стратегија за безбедност на патиштата и Акциски план на територијата на Општина Делчево за период 2023-2027

Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека Единицата на локална самоуправа – Општина Делчево во соработка со Министерството за транспорт и врски започна со изработка на стратешки документи со цел подобрување на безбедноста во сообраќајот на патиштата. Во рамки на активностите за операционализација на институционални промени, предвидени во проектната активност „Преглед на капацитетите за управување со безбедноста во сообраќајот и  подобрување на капацитетите за управување на сообраќајот на локално ниво“ (LRCP-9034-MK-CS-CQS-A.1.2.3).

Во прилог е нацрт документот Стратегија за безбедност на патиштата и Акциски план на територијата на Општина Делчево за период 2023-2027, како и Анкетен лист каде би можеле да доставите коментар.

Рок за достава на коментарите е 14 дена.

Анкетен лист

 

Shares