РЕШЕНИЕ за свикување на 22. редовна седница на Советот на Општина Делчево

Врз основа на член 48 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 25 став 2 точка 1 од Статутот на Општина Делчево (“Сл. гласник на Општина Делчево“ бр. 15/2013,2/2019 и 1/2021), Претседателот на Советот на Општина Делчево на ден  10.04.2023 година, донесe

 

РЕШЕНИЕ

за свикување на 22. редовна седница на

Советот на Општина Делчево

 

I

Ја свикувам 22. редовна седница на Советот на Општина Делчево.

Седницата ќе се одржи на 13.04.2023 (четврток) со почеток во 18.00 часот, во Мултифункционалниот центар во Делчево. Центарот е сместен на вториот кат од Спомен-домот АСНОМ Делчево.

За седницата го предлагам следниот

Дневен ред

  1. Предлог-Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар и движни ствари-опрема „Градски пазар во Општина Делчево-отворен и затворен дел“ на ЈКП „Брегалница“-Делчево;

Образлагач: Ивана Ивановска-Советник за правни работи и застапување.

II

                Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на Општина Делчево“.

 

Број 09-953/1
10.04.2023
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател
Гоце Попов

Shares