РЕШЕНИЕ со кое се одобрува Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште – (Е1.13) со моќност до 1 MW, на КП 1759 и КП 1760, КО Делчево

Врз основа на  глава 5 точка 2 и 3  од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 225/20 ),  Барање за одобрување од бр. 0307-073 од 31.03.2023  г поднесено преку системот е – урбанизам  на 03.04.2023 г. и член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002)  на ден 10.05.2023 г Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО –
УП 1 –  08 – 20   од    10.05.2023 година

РЕШЕНИЕ

со  кое се Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште – (Е1.13) со моќност до 1 MW, на КП 1759 и КП 1760, КО Делчево, Општина Делчево тех.бр  002/01/23 изработена од Друштво за планирање, проектирање и инженеринг ТАЈФА-ПЛАН ДОО Скопје – од март 2023 г. Со лиценца бр.0018  издадена на 14.01.2019 г

Постапка во  систем – 51161

Образложение

   Општина Делчево започна постапка за одобрување на Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште – (Е1.13) со моќност до 1 MW, на КП 1759 и КП 1760, КО Делчево, Општина Делчево тех.бр  002/01/23 изработена од Друштво за планирање, проектирање и инженеринг ТАЈФА-ПЛАН ДОО Скопје – од март 2023 г. Со лиценца бр.0018  издадена на 14.01.2019г

Постапка во  систем – 51161

Со барањето е приложена следната документација и докази:

  • Барање за одобрување бр. 0307-073 од 31.03.2023 гподнесено преку системот е – урбанизам на 03.04.2023 г
  • Проектна програма тех.бр. 002/01/23 од март 2022 г  23 изработена од Друштво за планирање, проектирање и инженеринг ТАЈФА-ПЛАН ДОО Скопје
  • Геодетски елаборат за геодетски заботи за посебни намени – за ажурирана геодетска подлога за КП бр. 1760 и КП бр. 1759 КО Делчево бр. 08-484/6 од 04.01.2023
  • Електронска заверка на геодетски елаборат 1110-1/2023 од 04.01.2023
  • Полномошно бр. узп 108/2023 од 09.01.2023 г
  • Имотен лист бр.10470 бр, 1105-7060/2020 од 10,11,2022 г
  • Услови за планирање на просторот тех.бр. Y05323 март 2023 г
  • Решение за услови за планирање УП1-15 531/2023 од 20.03.2023 г
  • Мислење –Предлог за одобрување од комисија УП 1 бр 08-20 од 19,04,2023 г

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и предлогот  од Комисијата за урбанизам УП1 бр 08-20 од 08.05.2023 г констатира  дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 )  и донесе решение како во диспозитивот.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

Решение од Градоначалник за одобрување УП 08-20

Проектна програма КП1579 и 1560 Делчево

 

изработил:
Андријана Соколовска
контролирал:
диа Горан Петровски
одобрил
Звонко Атанасов

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник
Горан Трајковски

Shares