СООПШТЕНИЕ за организирање на јавен увид на изработен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште – (Е1.13) со моќност до 1 MW, на КП 1759 и КП 1760, КО Делчево, Општина Делчево

Република Северна Македонија

УП 1 бр 08-24  од 28,06.2023

Општина Делчево

Врз основа на член 62 став 10 и член 35 став 3 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02), и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Делчево за 2023 година со Одлука бр. 09-2706/1 од 26,12.2022 година, Градоначалникот на Општина Делчево го дава следново :

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на јавен увид на изработен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште – (Е1.13) со моќност до 1 MW, на КП 1759 и КП 1760, КО Делчево, Општина Делчево тех.бр  002/01/23 изработена од Друштво за планирање, проектирање и инженеринг ТАЈФА-ПЛАН ДОО Скопје – од мај 2023 г. Со лиценца бр.0018  издадена на 14.01.2019г

Проектниот опфат Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште – (Е1.13) со моќност до 1 MW, на КП 1759 и КП 1760, КО Делчево е со проектен опфат со површина на проектниот опфат од 0,52ха.

Проектната документација се изработува по прифатена иницијатива за изработка на урбанистичка документација  од страна на Комисијата за урбанизам на Општина Делчево и одобрена Проектна програма.

Јавниот увид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште – (Е1.13) со моќност до 1 MW, на КП 1759 и КП 1760, КО Делчевое ке се спроведе со објава на урбанистичкиот проект на официјалната web страна на Општина Делчево:www.delcevo.gov.mk

Јавниот увид ке трае 15 дена од објавувањето на Соопштението, започнувајки од 29.06.2023 г  до 17,07.2023 год

Во споменатиот период, заинтерисираните грагани и правни лиоца ид конкретното подрачје опфатено со планот ке може да доставуваат писмени забелечки, предлози и анкетни листови до Општина Делчево.

                                                                                    Општина Делчево  –  Градоначалник

                                                                                    Горан Трајковски

 

Shares