РЕШЕНИЕ со кое се ОДОБРУВА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е 1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 1298 И ДЕЛ ОД КП 1267 ТРАБОТИВИШТЕ

Врз основа на  глава 5 точка 2 и 3  од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 225/20 ),  Барање за одобрување од јуни 2023  г поднесено преку системот е – урбанизам  на 21.06.2023 г,и член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002)  на ден 21,06.2023 г Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО – УП 1 –  08- 33   од    21,08.2023 година

 

РЕШЕНИЕ

со  кое се ОДОБРУВА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН  СО НАМЕНА Е 1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 1298 И ДЕЛ ОД КП 1267 ТРАБОТИВИШТЕ, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО (за поставување на фотонапонски панели на земја)со моќност до1,0MW т.бр 0701-718  од јуни 2023 г изработена од КВАДАР ДОО Скопје. Лиценца бр.0074  издадена на 11,02,2014 г

 

Образложение

 

Општина Делчево започна постапка за одобрување на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН  СО НАМЕНА Е 1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 1298 И ДЕЛ ОД КП 1267 ТРАБОТИВИШТЕ, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО (за поставување на фотонапонски панели на земја)со моќност до1,0MW т.бр 0701-718  од јуни 2023 г изработена од КВАДАР ДОО Скопје. Лиценца бр.0074  издадена на 11,02,2014 г

 

Постапка во  систем 53275

Со барањето е приложена следната документација и докази:

 • Проектна програма тех.бр 0701-718 од јуни 2023 г
 • Проектна програма заверена од инвеститор
 • Барање за одобрување од јуни 2023 г поднесено преку системот е – урбанизам на 21.06.2023 г
 • Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за ажурирана геодетска подлога бр. 08-37/6 од 15,02,2023 г
 • Ажурирана геодетска подлога dwg
 • Полномошно УЗП бр.296182023 од 20,06,2023 г
 • Полномошно бр УЗП 2961/2023 од 20,06.2023г
 • Решение за услови за планирање УП1 – 15 1210/2023 од 01,06.2023 г со Услови за планирање на просторот т.бр. Y08019 од јуни 2023 г
 • Имотен лист бр. 1274  од 16,06,2023 г
 • Имотен лист бр. 6 од 01,03,2023 г
 • Предлог за одобрување УП1 08-33од 09,08,2023 г

 

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и предлогот  од Комисијата за урбанизам УП1 08-33од 09,08,2023 г констатира  дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 )  и донесе решение како во диспозитивот.

 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

 

53275 ПРЕДЛОГ ЗА ОДОБРУВАНЈЕ ПП Белогаски-1

53275 Решение од градоначалник за одобрување

изработил:
Андријана Соколовска

контролирал
диа Горан Петровски

одобрил
Звонко Атанасов

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник
Горан Трајковски

Shares