РЕШЕНИЕ со кое се ОДОБРУВА Проектна програма за изработка на Урбанистички проект за линиска инфраструктура вон опфат на урбанистички план за изградба на разделна шахта и цевковод со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдувањето на делови од КП 175 и КП 176, КО Тработивиште

Врз основа на  глава 5 точка 2 и 3  од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 225/20 ),  Барање за одобрување од август 2023  г поднесено преку системот е – урбанизам  на 11.08 .2023 г,и член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002)  на ден 22,08.2023 г Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО – УП 1 –  08- 41  од    22,08.2023 година

 

РЕШЕНИЕ

со  кое се ОДОБРУВА Проектна програма за изработка на Урбанистички проект за линиска инфраструктура вон опфат на урбанистички план за изградба на разделна шахта и цевковод со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдувањето на делови од КП 175 и КП 176, КО Тработивиште, Општина Делчево т.бр 0701-741 од август 2023 г изработена од КВАДАР ДОО Скопје. Лиценца бр.0074  издадена на 11,02,2014 г

 

Образложение

            Општина Делчево започна постапка за одобрување на Проектна програма за изработка на Урбанистички проект за линиска инфраструктура вон опфат на урбанистички план за изградба на разделна шахта и цевковод со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдувањето на делови од КП 175 и КП 176, КО Тработивиште, Општина Делчево т.бр 0701-741 од август 2023 г изработена од КВАДАР ДОО Скопје. Лиценца бр.0074  издадена на 11,02,2014 г

 

Постапка во  систем 54439

Со барањето е приложена следната документација и докази:

  • Проектна програма тех.бр 0701-741 од август 2023 г
  • Барање за одобрување бр,0302-741/4 од 04,08,2023г г поднесено преку системот е – урбанизам на 04,08.2023 г
  • Предлог за одобрување УП1 08-41 од 21,08,2023 г

 

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и предлогот  од Комисијата за урбанизам УП1 08-41од 22 ,08,2023 г констатира  дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 )  и донесе решение како во диспозитивот.

 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

Проектна Програма – УПИ-Тработивиште -08.2023

54439 Решение од градоначалник за одобрување ПП шахта во с.Тработивиште

изработил:
Андријана Соколовска

контролирал
диа Горан Петровски

одобрил
Звонко Атанасов

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник
Горан Трајковски

Shares